اوقات نماز Opština Lipkovo

MK / Opstina Lipkovo / Opština Lipkovo

جهت قبله Opština Lipkovo

N E S W

جهت قبله Opština Lipkovo

°133.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Lipkovo, Opstina Lipkovo: °133.9 :جهت قطب نما °138 :جهت واقعی °1-4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Lipkovo, Opstina Lipkovo, Lipkovo, Opshtina Lipkovo, Општина Липково

اوقات نماز Kolišta, (Kolista)
اوقات نماز Preslap
اوقات نماز Blagun
اوقات نماز Kisela Voda
اوقات نماز Vukanovce
اوقات نماز Stara Korija
اوقات نماز Оризари, (Orizari)
اوقات نماز Lipkovo
اوقات نماز Otljanska Reka
اوقات نماز Rupa
اوقات نماز Drezga
اوقات نماز Stankova Niva
اوقات نماز Patravica
اوقات نماز Veše, (Vese)
اوقات نماز Alaševce, (Alasevce)
اوقات نماز Kališnjak, (Kalisnjak)
اوقات نماز Липковско езеро, (Lipkovsko ezero)
اوقات نماز Ḱeramidnica, (Keramidnica)
اوقات نماز Слупчане, (Slupchane)
اوقات نماز Ledina
اوقات نماز Orizište, (Oriziste)
اوقات نماز Matejčka Reka, (Matejcka Reka)
اوقات نماز Rezine
اوقات نماز Krajište, (Krajiste)
اوقات نماز Klepala
اوقات نماز Otljansko Pole
اوقات نماز Crn Dol
اوقات نماز Ograde
اوقات نماز Slubica
اوقات نماز Otlja
اوقات نماز Guri Šibes, (Guri Sibes)
اوقات نماز Pesaklište, (Pesakliste)
اوقات نماز Livaǵe, (Livage)
اوقات نماز Bela Voda
اوقات نماز Ruginska Reka
اوقات نماز Бучин, (Buchin)
اوقات نماز Jusufovo Brdo
اوقات نماز Kodra Pjepit
اوقات نماز Kragujeva
اوقات نماز Mramorec
اوقات نماز Krečana, (Krecana)
اوقات نماز Hisari Maal
اوقات نماز Bukovija
اوقات نماز Kolarnica
اوقات نماز Kuvolj
اوقات نماز Tumba Terave
اوقات نماز Trnica
اوقات نماز Krajište, (Krajiste)
اوقات نماز Babina Glava
اوقات نماز Patlištan, (Patlistan)
اوقات نماز Puḱ, (Puk)
اوقات نماز Nivska Isačka, (Nivska Isacka)
اوقات نماز Stara Reka
اوقات نماز Preslap
اوقات نماز Tumba e Belibregit
اوقات نماز Kušlina, (Kuslina)
اوقات نماز Mačište, (Maciste)
اوقات نماز Kapa ta Naljt
اوقات نماز R’nkovce, (R'nkovce)
اوقات نماز Pesak
اوقات نماز Izvor
اوقات نماز Crno Pole
اوقات نماز Pilska Reka
اوقات نماز Pilska Maala
اوقات نماز Matejce
اوقات نماز Vodenička Reka, (Vodenicka Reka)
اوقات نماز Kodra Male
اوقات نماز Опае, (Opae)
اوقات نماز Čukljevica, (Cukljevica)
اوقات نماز Straža, (Straza)
اوقات نماز Soviḱ, (Sovik)
اوقات نماز Presnički Rid, (Presnicki Rid)
اوقات نماز Bajkovica
اوقات نماز Ravše Mal, (Ravse Mal)
اوقات نماز Golem Rid
اوقات نماز Kodra Gropes
اوقات نماز Kodra Stanes
اوقات نماز Glažnja, (Glaznja)
اوقات نماز Šamakište, (Samakiste)