اوقات نماز Ohrid

MK / Ohrid / Ohrid

جهت قبله Ohrid

N E S W

جهت قبله Ohrid

°131.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Ohrid, Ohrid: °131.3 :جهت قطب نما °135.2 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ohrid, Okhrid, Opshtina Okhrid, Opstina Ohrid, Opština Ohrid, Општина Охрид, Охрид

اوقات نماز Kočov Kamen, (Kocov Kamen)
اوقات نماز Višesla, (Visesla)
اوقات نماز Ogražden, (Ograzden)
اوقات نماز Greda
اوقات نماز Čardačnica, (Cardacnica)
اوقات نماز Dva Groba
اوقات نماز Dobri Dol
اوقات نماز Gabreš, (Gabres)
اوقات نماز Begutinec
اوقات نماز Anǵakoj Izvor, (Angakoj Izvor)
اوقات نماز Belo Orle
اوقات نماز Kolk
اوقات نماز Garvanov Kamen
اوقات نماز Kulišta, (Kulista)
اوقات نماز Golabinec
اوقات نماز Ilinec
اوقات نماز Letnica
اوقات نماز Skala
اوقات نماز Gorni Istok
اوقات نماز Velgošti, (Velgosti)
اوقات نماز Osoj
اوقات نماز Skrebatno
اوقات نماز Letnica
اوقات نماز Letnica
اوقات نماز Niski Vrv
اوقات نماز Dolga Krasta
اوقات نماز Bigla
اوقات نماز Bački Lac, (Backi Lac)
اوقات نماز Petrinsko Pole
اوقات نماز Samarnica
اوقات نماز Veliki Dobišta, (Veliki Dobista)
اوقات نماز Cepen Kamen
اوقات نماز Tumbalovec
اوقات نماز Planinica
اوقات نماز Ramne
اوقات نماز Zavojska Reka
اوقات نماز Vis
اوقات نماز Vidobišča, (Vidobisca)
اوقات نماز Baljak
اوقات نماز Krsti
اوقات نماز Gurabija
اوقات نماز Visoki Vrv
اوقات نماز Konjska Reka
اوقات نماز Crven Kamen
اوقات نماز Leskoec
اوقات نماز Prisoj
اوقات نماز Prison
اوقات نماز Koljo
اوقات نماز Bagrem
اوقات نماز Čerenec, (Cerenec)
اوقات نماز Motrula
اوقات نماز Krastiče, (Krastice)
اوقات نماز Petrinska Kula
اوقات نماز Sredni Vis
اوقات نماز Dolni Kosel
اوقات نماز Šaraplica, (Saraplica)
اوقات نماز Bej Bunar
اوقات نماز Dolgo Brdo
اوقات نماز Pogled
اوقات نماز Skala
اوقات نماز Kučo Pole, (Kuco Pole)
اوقات نماز Štrni Kamen, (Strni Kamen)