اوقات نماز Opština Karpoš

MK / Karpoš / Opština Karpoš

جهت قبله Opština Karpoš

N E S W

جهت قبله Opština Karpoš

°133.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Karpoš, Karpoš: °133.4 :جهت قطب نما °137.3 :جهت واقعی °1-4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Karpoš, Opstina Karpos, Karpos, Karpoš, Opshtina Karposh, Општина Карпош

اوقات نماز Долно Нерези, (Dolno Nerezi)
اوقات نماز Bačvišta, (Bacvista)
اوقات نماز Leninova Street
اوقات نماز Жданец, (Zhdanec)
اوقات نماز Sultan Potok
اوقات نماز Skopje
اوقات نماز Padarnica
اوقات نماز Golema Niva
اوقات نماز Skopje
اوقات نماز Трнодол, (Trnodol)
اوقات نماز Vlae
اوقات نماز Babin Dol
اوقات نماز Prisojnica
اوقات نماز Serava
اوقات نماز Визбегово, (Vizbegovo)
اوقات نماز Trnodol
اوقات نماز Zlokukjani
اوقات نماز Karpoš Dva, (Karpos Dva)
اوقات نماز Borče, (Borce)
اوقات نماز Golema Niva
اوقات نماز Kamenov Dol
اوقات نماز Pekmezanec
اوقات نماز Suva Reka
اوقات نماز Момин Поток, (Momin Potok)
اوقات نماز Dolni Rid
اوقات نماز Karpoš Dva, (Karpos Dva)
اوقات نماز Водно, (Vodno)
اوقات نماز Kodra e Meljit
اوقات نماز Murtinec
اوقات نماز Зајчев Рид, (Zajchev Rid)
اوقات نماز Gorno Nerezi
اوقات نماز Skopje
اوقات نماز Tumbanica
اوقات نماز Vizbegovsko Pole
اوقات نماز Gjorče Petro, (Gjorce Petro)
اوقات نماز Водно, (Vodno)
اوقات نماز Skopje
اوقات نماز Suva Reka
اوقات نماز Murtinec
اوقات نماز Момин Поток, (Momin Potok)
اوقات نماز Serava
اوقات نماز Kiša, (Kisa)
اوقات نماز Треска, (Treska)
اوقات نماز Бардовци, (Bardovci)
اوقات نماز Sultan Potok
اوقات نماز Češmički Rid, (Cesmicki Rid)
اوقات نماز Kamenov Dol
اوقات نماز Зајчев Рид, (Zajchev Rid)
اوقات نماز Bel Bunar
اوقات نماز Folja
اوقات نماز Трнодол, (Trnodol)
اوقات نماز Leninova Street
اوقات نماز Kodra e Veštit, (Kodra e Vestit)
اوقات نماز Trnodol
اوقات نماز Dolni Rid
اوقات نماز Sredno Vodno
اوقات نماز Tepša, (Tepsa)
اوقات نماز Krušopek, (Krusopek)
اوقات نماز Leninova Street
اوقات نماز Proi i Željit, (Proi i Zeljit)
اوقات نماز Vrbič, (Vrbic)
اوقات نماز Češmički Rid, (Cesmicki Rid)
اوقات نماز Жданец, (Zhdanec)
اوقات نماز Kodra Hamed
اوقات نماز Martino Brdo
اوقات نماز Martino Brdo
اوقات نماز Момин Поток, (Momin Potok)
اوقات نماز Zlokukjani
اوقات نماز Skundraj
اوقات نماز Padarnica
اوقات نماز Skopje
اوقات نماز Murtinec
اوقات نماز Beluška, (Beluska)
اوقات نماز Зајчев Рид, (Zajchev Rid)
اوقات نماز Водно, (Vodno)
اوقات نماز Gorno Vodno
اوقات نماز Beli Glava
اوقات نماز Suva Reka
اوقات نماز Визбегово, (Vizbegovo)
اوقات نماز Mašiče, (Masice)
اوقات نماز Gorno Vodno
اوقات نماز Beluška, (Beluska)
اوقات نماز Водно, (Vodno)
اوقات نماز Abedište, (Abediste)
اوقات نماز Ново Село, (Novo Selo)
اوقات نماز Skopje
اوقات نماز Rtišan, (Rtisan)
اوقات نماز Serava
اوقات نماز Tumbanica
اوقات نماز Kisela Jabuka
اوقات نماز Vizbegovsko Pole
اوقات نماز Borče, (Borce)
اوقات نماز Zarin Dol
اوقات نماز Бардовци, (Bardovci)
اوقات نماز Pepov Dab
اوقات نماز Долно Нерези, (Dolno Nerezi)
اوقات نماز Cucul
اوقات نماز Dolni Rid
اوقات نماز Čupavec, (Cupavec)
اوقات نماز Bačvišta, (Bacvista)