اوقات نماز Gradsko

MK / Gradsko / Gradsko

جهت قبله Gradsko

N E S W

جهت قبله Gradsko

°133.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Gradsko, Gradsko: °133.7 :جهت قطب نما °137.7 :جهت واقعی °1-4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gradsko, Grads'ko, Gradsko Municipality, Komuna e Grackes, Komuna e Grackës, Municipio de Gradsko, Opcina Gradsko, Opshtina Gradsko, Opstina Gradsko, Općina Gradsko, Opština Gradsko, Vilojati Gradsko, ge la de si ke qu, geuladeuseuko si, Вилояти Градско, Градско, Градсько, Општина Градско, گرادسکو بلدیہ, გრადსკოს თემი, 格拉德斯科区, 그라드스코 시

اوقات نماز Sveḱanska Reka, (Svekanska Reka)
اوقات نماز Bregalnica
اوقات نماز Vreš, (Vres)
اوقات نماز Glavjata
اوقات نماز Burlatica
اوقات نماز Sveti Ilija
اوقات نماز Srbinovo
اوقات نماز Viničani, (Vinicani)
اوقات نماز Kara Tumba
اوقات نماز Ǵorgiica, (Gorgiica)
اوقات نماز Melište, (Meliste)
اوقات نماز Prčen Kamen, (Prcen Kamen)
اوقات نماز Begova Laka
اوقات نماز Tri Cucki
اوقات نماز Suvo Pole
اوقات نماز Ramkovo Ritče, (Ramkovo Ritce)
اوقات نماز Strmirov Rid
اوقات نماز Vidin Dol
اوقات نماز Spasovica
اوقات نماز Tapanarnik
اوقات نماز Ulanci
اوقات نماز Golema Glava
اوقات نماز Malevi Kruši, (Malevi Krusi)
اوقات نماز Vardarski Rid
اوقات نماز Dabot
اوقات نماز Padini
اوقات نماز Crno Pole
اوقات نماز Poleto
اوقات نماز Gorni Lozja
اوقات نماز Sektor
اوقات نماز Čubrovo, (Cubrovo)
اوقات نماز Gradsko
اوقات نماز Dlaboki Dol
اوقات نماز Orlovec
اوقات نماز Nogaevci
اوقات نماز Veternica
اوقات نماز Ulanski Pat
اوقات نماز Gorna Laka
اوقات نماز Rajnički Dol, (Rajnicki Dol)
اوقات نماز Popov Rid
اوقات نماز Bilo
اوقات نماز Vodovrati
اوقات نماز Golema Glava
اوقات نماز Koladžik, (Koladzik)
اوقات نماز Ploča, (Ploca)
اوقات نماز Cucule
اوقات نماز Kaugerec
اوقات نماز Porojnica
اوقات نماز Uboiški Pat, (Uboiski Pat)
اوقات نماز Ploči, (Ploci)
اوقات نماز Griževec, (Grizevec)
اوقات نماز Palčenica, (Palcenica)
اوقات نماز Steže, (Steze)
اوقات نماز Vršnik, (Vrsnik)
اوقات نماز Starite Lozja
اوقات نماز Sedlo
اوقات نماز Trla
اوقات نماز Grgarica
اوقات نماز Dlaboki Dol
اوقات نماز Stranje
اوقات نماز Bozelot
اوقات نماز Jazvinje
اوقات نماز Ḱelavicata, (Kelavicata)
اوقات نماز Golo Brdo
اوقات نماز Trnčeto, (Trnceto)
اوقات نماز Bunarot
اوقات نماز Ušište, (Usiste)
اوقات نماز Laka
اوقات نماز Staro Sveḱani, (Staro Svekani)
اوقات نماز Bilo
اوقات نماز Karadžinsko Trlo, (Karadzinsko Trlo)
اوقات نماز Pireica
اوقات نماز Trajkov Grob
اوقات نماز Golema Strana
اوقات نماز Prčen Kamen, (Prcen Kamen)
اوقات نماز Tri Trla
اوقات نماز Padini
اوقات نماز Gradsko