اوقات نماز Gostivar

MK / Gostivar / Gostivar

جهت قبله Gostivar

N E S W

جهت قبله Gostivar

°132.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Gostivar, Gostivar: °132.2 :جهت قطب نما °136.1 :جهت واقعی °1-3.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gostivar, Gostivar', Gostivara, Gostivaras, Gostivari, Gostiwar, Nkostivar, Opshtina Gostivar, Opstina Gostivar, Opština Gostivar, ge si di wa er, ghwstyfar, goseutibaleu, gosutivu~aru, gshtyfar, Γκόστιβαρ, Гостивар, Гостивар҄ь, Општина Гостивар, غوستيفار, گشتیفار, გოსტივარი, ゴスティヴァル, 戈斯蒂瓦尔, 고스티바르

اوقات نماز Stara Korija
اوقات نماز Dolno Jelovce
اوقات نماز Pečkovo, (Peckovo)
اوقات نماز Oko
اوقات نماز Ramnište, (Ramniste)
اوقات نماز Petrev Kamen
اوقات نماز Kula
اوقات نماز Osmanova Livada
اوقات نماز Gragor
اوقات نماز Korija e Made
اوقات نماز Bojov Kamen
اوقات نماز Izvir
اوقات نماز Lešnica, (Lesnica)
اوقات نماز Dušk, (Dusk)
اوقات نماز Ilinica
اوقات نماز Opal
اوقات نماز Pivoj
اوقات نماز Glauč, (Glauc)
اوقات نماز Raven
اوقات نماز Veljo Strnište, (Veljo Strniste)
اوقات نماز Vrutočka Reka, (Vrutocka Reka)
اوقات نماز Vrutok
اوقات نماز Debonja
اوقات نماز Mirdita
اوقات نماز Jelovjanska Reka
اوقات نماز Vranovce
اوقات نماز Buka
اوقات نماز Seko
اوقات نماز Izvorot na Vardar
اوقات نماز Golem Kamen
اوقات نماز Karamanica
اوقات نماز Petkovi Mlaki
اوقات نماز Karamanica
اوقات نماز Orlov Kamen
اوقات نماز Sek
اوقات نماز Strmol
اوقات نماز Čuka, (Cuka)
اوقات نماز Zdunje
اوقات نماز Malo Kamenje
اوقات نماز Zdunjska Krasta
اوقات نماز Dalište, (Daliste)
اوقات نماز Čačka, (Cacka)
اوقات نماز Ruski Kamen
اوقات نماز Čuka, (Cuka)
اوقات نماز Gorno Jelovce
اوقات نماز Veli Kamen
اوقات نماز Debonja
اوقات نماز Glauč, (Glauc)
اوقات نماز Bela Voda
اوقات نماز Meljac
اوقات نماز Podište, (Podiste)
اوقات نماز Dolga Livada
اوقات نماز Ledina
اوقات نماز Gorno Pole
اوقات نماز Rečane, (Recane)
اوقات نماز Veli Kamen
اوقات نماز Šilanski Kamen, (Silanski Kamen)
اوقات نماز Veljo Strnište, (Veljo Strniste)
اوقات نماز Krasta
اوقات نماز Toljane
اوقات نماز Sadikova Livada
اوقات نماز Strmol
اوقات نماز Opal
اوقات نماز Ostrika
اوقات نماز Malo Kamenje
اوقات نماز Juriško Grobje, (Jurisko Grobje)
اوقات نماز Vranovce
اوقات نماز Golem Kamen
اوقات نماز Kula
اوقات نماز Petrev Kamen
اوقات نماز Ledina
اوقات نماز Osmanova Livada