اوقات نماز Češinovo-Obleševo

MK / Češinovo-Obleševo / Češinovo-Obleševo

جهت قبله Češinovo-Obleševo

N E S W

جهت قبله Češinovo-Obleševo

°134.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Češinovo-Obleševo, Češinovo-Obleševo: °134.7 :جهت قطب نما °138.8 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Češinovo-Obleševo, Cesinovo-Oblesevo, Cesinovo, Cheshinovo-Obleshevo, Gmina Czeszinowo-Obleszewo, Komuna e Ceshinovo-Oblesheves, Komuna e Çeshinovo-Obleshevës, Municipalidad de Cesinovo-Oblesevo, Municipalidad de Češinovo-Obleševo, Opcina Cesinovo-Oblesevo, Opshtina Cheshinovo-Obleshevo, Opstina Cesinovo, Opstina Cesinovo-Oblesevo, Općina Češinovo-Obleševo, Opština Češinovo, Opština Češinovo-Obleševo, Tchechinovo-Oblechevo, Tchéchinovo-Obléchévo, Vilojati Cheshinovo-Obleshevo, qie xi nuo wo-ao bu lai she wo qu, Češinovo, Вилояти Чешиново-Облешево, Општина Чешиново-Облешево, Чешиново-Облешево, 切希诺沃-奥布莱舍沃区

اوقات نماز Vodno Pole
اوقات نماز Sokolarci
اوقات نماز Tupanec
اوقات نماز Smrk
اوقات نماز Zmijarnik
اوقات نماز Straga
اوقات نماز Kaluǵerec, (Kalugerec)
اوقات نماز Kurilovo
اوقات نماز Golak
اوقات نماز Gorica
اوقات نماز Vrbica
اوقات نماز Štito, (Stito)
اوقات نماز Vaganica
اوقات نماز Vršec, (Vrsec)
اوقات نماز Rastovo
اوقات نماز Rudina
اوقات نماز Brdica
اوقات نماز Korito
اوقات نماز Cepeniko
اوقات نماز Uši, (Usi)
اوقات نماز Zletanovo Krušče, (Zletanovo Krusce)
اوقات نماز Sredobrt
اوقات نماز Bresje
اوقات نماز Kopenovo Brdo
اوقات نماز Čukles, (Cukles)
اوقات نماز Žiganci, (Ziganci)
اوقات نماز Štipca Reka, (Stipca Reka)
اوقات نماز Crni Vrv
اوقات نماز Božurnak, (Bozurnak)
اوقات نماز Spančevo, (Spancevo)
اوقات نماز Novo Selani
اوقات نماز Češinovo, (Cesinovo)
اوقات نماز Lepopelski Meǵi, (Lepopelski Megi)
اوقات نماز Iliica
اوقات نماز Rapov Rid
اوقات نماز Kenov Rid
اوقات نماز Sredni Rid
اوقات نماز Širina, (Sirina)
اوقات نماز Blatec
اوقات نماز Koprivica
اوقات نماز Čardak, (Cardak)
اوقات نماز Kiselica
اوقات نماز Stojkovo
اوقات نماز Gorno Pole
اوقات نماز Krautovo
اوقات نماز Pišička Reka, (Pisicka Reka)
اوقات نماز Razdolo
اوقات نماز Ularci
اوقات نماز Lepopelci
اوقات نماز Sredni Rid
اوقات نماز Laka
اوقات نماز Gladno Pole
اوقات نماز Calina
اوقات نماز Vodički Rid, (Vodicki Rid)
اوقات نماز Rajčanski Rid, (Rajcanski Rid)
اوقات نماز Turski Grobišta, (Turski Grobista)