اوقات نماز Čair

MK / Čair / Čair

جهت قبله Čair

N E S W

جهت قبله Čair

°133.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Čair, Čair: °133.6 :جهت قطب نما °137.5 :جهت واقعی °1-4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Čair, Cair, Chair, Komuna e Cairit, Komuna e Çairit, Municipalidad de Cair, Municipalidad de Čair, Municipality of Cair, Municipality of Čair, Opcina Cair, Opshtina Chair, Opstina Cair, Općina Čair, Opština Čair, Tchair, Tchaïr, Vilojati Chair, cha yi er qu, Вилояти Чаир, Општина Чаир, Чаир, Чаїр, 查伊尔区

اوقات نماز Јазирска Река, (Jazirska Reka)
اوقات نماز Pudarnica
اوقات نماز Sadov Rid
اوقات نماز Konjski Rid
اوقات نماز Čukov Rid, (Cukov Rid)
اوقات نماز Радишки Рид, (Radishki Rid)
اوقات نماز Grbavica
اوقات نماز Љуботенска река, (Ljubotenska reka)
اوقات نماز Krst
اوقات نماز Љубанска Река, (Ljubanska Reka)
اوقات نماز Ljubotenski Buzalek
اوقات نماز Побушка Река, (Pobushka Reka)
اوقات نماز Muratovo
اوقات نماز Горно Оризари, (Gorno Orizari)
اوقات نماز Каменица, (Kamenica)
اوقات نماز Šuto Orizare, (Suto Orizare)
اوقات نماز Konjski Dol
اوقات نماز Sadov Rid
اوقات نماز Grbavica
اوقات نماز Lovdžinica, (Lovdzinica)
اوقات نماز Gušterica, (Gusterica)
اوقات نماز Orizarski Rid
اوقات نماز Љуботенска река, (Ljubotenska reka)
اوقات نماز Pudarnica
اوقات نماز Раштак, (Rashtak)
اوقات نماز Padina
اوقات نماز Straišta, (Straista)
اوقات نماز Orizarsko
اوقات نماز Љуботен, (Ljuboten)
اوقات نماز Турчевска Река, (Turchevska Reka)
اوقات نماز Padina
اوقات نماز Ezero
اوقات نماز Orlovec
اوقات نماز Крива Нива, (Kriva Niva)
اوقات نماز Bošnjani, (Bosnjani)
اوقات نماز Radishani
اوقات نماز Bošnjani, (Bosnjani)
اوقات نماز Ljubotenski Buzalek
اوقات نماز Bara
اوقات نماز Серава, (Serava)
اوقات نماز Јазирска Река, (Jazirska Reka)
اوقات نماز Bašinec, (Basinec)
اوقات نماز Avdiov Breg
اوقات نماز Krst
اوقات نماز Čavrinak, (Cavrinak)
اوقات نماز Oblovce
اوقات نماز Bulačanski Buzalek, (Bulacanski Buzalek)
اوقات نماز Pudarnica
اوقات نماز Goliovo
اوقات نماز Straišta, (Straista)
اوقات نماز Pudarnica
اوقات نماز Ploča, (Ploca)
اوقات نماز Raštevsko Lozje, (Rastevsko Lozje)
اوقات نماز Љубанска Река, (Ljubanska Reka)
اوقات نماز Побушка Река, (Pobushka Reka)
اوقات نماز Zaimski Rid
اوقات نماز Orlovec
اوقات نماز Белушка, (Belushka)
اوقات نماز Rudina
اوقات نماز Булачани, (Bulachani)
اوقات نماز Malo Gradište, (Malo Gradiste)
اوقات نماز Бел Камен, (Bel Kamen)
اوقات نماز Čavrinak, (Cavrinak)
اوقات نماز Mari Stena
اوقات نماز Радишки Рид, (Radishki Rid)
اوقات نماز Zaimski Rid
اوقات نماز Крива Нива, (Kriva Niva)
اوقات نماز Rosov Rid
اوقات نماز Orizarsko
اوقات نماز Smrǵevac, (Smrgevac)
اوقات نماز Расадник, (Rasadnik)
اوقات نماز Бел Камен, (Bel Kamen)
اوقات نماز Турчевска Река, (Turchevska Reka)
اوقات نماز Tutkovo Brdče, (Tutkovo Brdce)
اوقات نماز Muratovo
اوقات نماز Страшка река, (Strashka reka)
اوقات نماز Radishani
اوقات نماز Kulme
اوقات نماز Чуткова чешма, (Chutkova cheshma)
اوقات نماز Radishani
اوقات نماز Високи рид, (Visoki rid)
اوقات نماز Preslap
اوقات نماز Страшка река, (Strashka reka)
اوقات نماز Rosov Rid
اوقات نماز Kučeviška Reka, (Kuceviska Reka)
اوقات نماز Gola Brazda
اوقات نماز Požarance, (Pozarance)
اوقات نماز Bulačanski Buzalek, (Bulacanski Buzalek)
اوقات نماز Љуботен, (Ljuboten)
اوقات نماز Lovdžinica, (Lovdzinica)
اوقات نماز Булачани, (Bulachani)
اوقات نماز Krst
اوقات نماز Gušterica, (Gusterica)
اوقات نماز Goliovo
اوقات نماز Uma
اوقات نماز Радишки Рид, (Radishki Rid)
اوقات نماز Gradište, (Gradiste)
اوقات نماز Mala Reka
اوقات نماز Ploča, (Ploca)
اوقات نماز Ljubanci