اوقات نماز Wotje Atoll

MH / Wotje Atoll / Wotje Atoll

جهت قبله Wotje Atoll

N E S W

جهت قبله Wotje Atoll

°295 :جهت قطب نما
جهت قبله Wotje Atoll, Wotje Atoll: °295 :جهت قطب نما °302.9 :جهت واقعی °1-7.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wotje Atoll

اوقات نماز Wotje Atoll
اوقات نماز Bird Island