اوقات نماز Mili Atoll

MH / Mili Atoll / Mili Atoll

جهت قبله Mili Atoll

N E S W

جهت قبله Mili Atoll

°293.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Mili Atoll, Mili Atoll: °293.4 :جهت قطب نما °301.9 :جهت واقعی °1-8.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mili Atoll

اوقات نماز Mili Atoll
اوقات نماز Mili Lagoon