اوقات نماز Mejit Island

MH / Mejit Island / Mejit Island

جهت قبله Mejit Island

N E S W

جهت قبله Mejit Island

°295.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Mejit Island, Mejit Island: °295.8 :جهت قطب نما °303.7 :جهت واقعی °1-7.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mejit Island

اوقات نماز Mejit Island
اوقات نماز Mejit
اوقات نماز Mejit Lake