اوقات نماز Enewetak Atoll

MH / Enewetak Atoll / Enewetak Atoll

جهت قبله Enewetak Atoll

N E S W

جهت قبله Enewetak Atoll

°294.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Enewetak Atoll, Enewetak Atoll: °294.2 :جهت قطب نما °300.2 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Enewetak Atoll

اوقات نماز Enewetak Atoll
اوقات نماز Enewetak Lagoon
اوقات نماز Battle of Eniwetok 1944