اوقات نماز Ulcinj

ME / Ulcinj / Ulcinj

جهت قبله Ulcinj

N E S W

جهت قبله Ulcinj

°130 :جهت قطب نما
جهت قبله Ulcinj, Ulcinj: °130 :جهت قطب نما °133.6 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ulcinj, Opshtina Ulcin, Opstina Ulcinj, Opština Ulcinj, Ulcin, Општина Улцињ, Улцињ

اوقات نماز Škaret, (Skaret)
اوقات نماز Pistula
اوقات نماز Brdela
اوقات نماز Gazivoda
اوقات نماز Zoganj
اوقات نماز Možura, (Mozura)
اوقات نماز Crveni Breg
اوقات نماز Vrh od Brdele
اوقات نماز Zoganjsko Polje
اوقات نماز Briska Gora
اوقات نماز Kolonza
اوقات نماز Gigovići, (Gigovici)
اوقات نماز Sarandža, (Sarandza)
اوقات نماز Ulcinjsko Polje
اوقات نماز Brdela
اوقات نماز Briska Gora
اوقات نماز Korpoljati
اوقات نماز Brijeg
اوقات نماز Donja Klezna
اوقات نماز Ulcinjska Solana
اوقات نماز Šumata Glavica, (Sumata Glavica)
اوقات نماز Koštanje, (Kostanje)
اوقات نماز Kuče, (Kuce)
اوقات نماز Kodre
اوقات نماز Sojmira
اوقات نماز Gomila Zef-Tomina
اوقات نماز Brisko Polje
اوقات نماز Darza
اوقات نماز Štrbina, (Strbina)
اوقات نماز Kodra e Selinaks
اوقات نماز Pelinkovići, (Pelinkovici)
اوقات نماز Ulcinj
اوقات نماز Zoganjsko Jezero
اوقات نماز Kovačevića Česma, (Kovacevica Cesma)
اوقات نماز Metanovići, (Metanovici)
اوقات نماز Kneta ispod Darze
اوقات نماز Gornja Klezna
اوقات نماز Salč, (Salc)
اوقات نماز Planinska Klezna