اوقات نماز Podgorica

ME / Podgorica / Podgorica

جهت قبله Podgorica

N E S W

جهت قبله Podgorica

°130.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Podgorica, Podgorica: °130.8 :جهت قطب نما °134.5 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Podgorica, Glavni Grad Podgorica, Opstina Podgorica, Opstina Titograd, Opština Podgorica, Opština Titograd, Главни Град Подгорица, Подгорица

اوقات نماز Lanjevik
اوقات نماز Luka
اوقات نماز Pocić, (Pocic)
اوقات نماز Begova Luka
اوقات نماز Vidijenje
اوقات نماز Boljev Do
اوقات نماز Rujevik
اوقات نماز Pitišnjak, (Pitisnjak)
اوقات نماز Oklišor, (Oklisor)
اوقات نماز Mijeli
اوقات نماز Kupusci
اوقات نماز Vežišta, (Vezista)
اوقات نماز Kupusci
اوقات نماز Donje Mrke
اوقات نماز Brijeg Vuksanovića, (Brijeg Vuksanovica)
اوقات نماز Vela Luka
اوقات نماز Dolovi
اوقات نماز Cvarin
اوقات نماز Vršak, (Vrsak)
اوقات نماز Mala Rijeka
اوقات نماز Lanjevik
اوقات نماز Bioče, (Bioce)
اوقات نماز Greča, (Greca)
اوقات نماز Zagrađe, (Zagrade)
اوقات نماز Medenjak
اوقات نماز Gornje Mrke
اوقات نماز Velja Glavica
اوقات نماز Vežešnik, (Vezesnik)
اوقات نماز Čelj, (Celj)
اوقات نماز Suka
اوقات نماز Morišnja, (Morisnja)
اوقات نماز Kosorski Žlijeb, (Kosorski Zlijeb)
اوقات نماز Vežešnik, (Vezesnik)
اوقات نماز Crkvice
اوقات نماز Krnjan
اوقات نماز Cerje
اوقات نماز Zavala
اوقات نماز Vije Brdo
اوقات نماز Velja Ostrica
اوقات نماز Ždrvanj, (Zdrvanj)
اوقات نماز Smokovac
اوقات نماز Zabrdice
اوقات نماز Dragina Šuma, (Dragina Suma)
اوقات نماز Ðurkovići, (Durkovici)
اوقات نماز Kosor
اوقات نماز Kotlevik
اوقات نماز Grabovica
اوقات نماز Bilin Breg
اوقات نماز Donja Ravništa, (Donja Ravnista)
اوقات نماز Vinogradišta, (Vinogradista)
اوقات نماز Jelin Dub
اوقات نماز Moračica, (Moracica)
اوقات نماز Ličine, (Licine)
اوقات نماز Sjenice
اوقات نماز Medun
اوقات نماز Medunac
اوقات نماز Potoci
اوقات نماز Gornji Rogami
اوقات نماز Potpeće, (Potpece)
اوقات نماز Korica
اوقات نماز Ras
اوقات نماز Zlatica
اوقات نماز Zelenikovac
اوقات نماز Raći, (Raci)
اوقات نماز Gornji Medun
اوقات نماز Donji Medun
اوقات نماز Dubravice
اوقات نماز Pelimove Strane
اوقات نماز Petrovići, (Petrovici)
اوقات نماز Velji Um
اوقات نماز Bunca
اوقات نماز Smrdulja
اوقات نماز Šipčanik, (Sipcanik)
اوقات نماز Mišoka, (Misoka)
اوقات نماز Liješta, (Lijesta)
اوقات نماز Peuta
اوقات نماز Doljani
اوقات نماز Pavličići, (Pavlicici)
اوقات نماز Rudine
اوقات نماز Stajkov Krš, (Stajkov Krs)
اوقات نماز Živkovići, (Zivkovici)
اوقات نماز Blizna
اوقات نماز Gornja Vrbica
اوقات نماز Vukovići, (Vukovici)
اوقات نماز Mosor
اوقات نماز Radeća, (Radeca)
اوقات نماز Živkovići, (Zivkovici)
اوقات نماز Sovljak
اوقات نماز Kučice, (Kucice)