اوقات نماز Pljevlja

ME / Pljevlja / Pljevlja

جهت قبله Pljevlja

N E S W

جهت قبله Pljevlja

°131.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Pljevlja, Pljevlja: °131.8 :جهت قطب نما °135.6 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pljevlja, Opshtina Plevla, Opstina Pljevlja, Opština Pljevlja, Plevla, Општина Пљевља, Пљевља

اوقات نماز Kalušići, (Kalusici)
اوقات نماز Čepevlje, (Cepevlje)
اوقات نماز Mala Pliješ, (Mala Plijes)
اوقات نماز Maljevac
اوقات نماز Velika Pliješ, (Velika Plijes)
اوقات نماز Babićpotok, (Babicpotok)
اوقات نماز Svrkote
اوقات نماز Meljak
اوقات نماز Zabrđe, (Zabrde)
اوقات نماز Radosavac
اوقات نماز Podbrđe, (Podbrde)
اوقات نماز Grevo
اوقات نماز Komine
اوقات نماز Koruge
اوقات نماز Ilino Brdo
اوقات نماز Vezišnica, (Vezisnica)
اوقات نماز Zbljevo
اوقات نماز Sevari
اوقات نماز Ðedovak, (Dedovak)
اوقات نماز Podrogatac
اوقات نماز Židovići, (Zidovici)
اوقات نماز Goločevci, (Golocevci)
اوقات نماز Ratovo Brdo
اوقات نماز Guke
اوقات نماز Krst
اوقات نماز Mrzovići, (Mrzovici)
اوقات نماز Rogatac
اوقات نماز Zloda
اوقات نماز Podtrlica
اوقات نماز Mali Bogiševac, (Mali Bogisevac)
اوقات نماز Vidre
اوقات نماز Pljevlja
اوقات نماز Zenica
اوقات نماز Bogomolje
اوقات نماز Ljuće, (Ljuce)
اوقات نماز Duratovići, (Duratovici)
اوقات نماز Delići, (Delici)
اوقات نماز Deveta
اوقات نماز Potkruša, (Potkrusa)
اوقات نماز Borovica
اوقات نماز Zadublje
اوقات نماز Rudina
اوقات نماز Tvrdaš, (Tvrdas)
اوقات نماز Borovo Brdo
اوقات نماز Krejovina
اوقات نماز Veliki Bogiševac, (Veliki Bogisevac)
اوقات نماز Križevac, (Krizevac)
اوقات نماز Židovići, (Zidovici)
اوقات نماز Viljak
اوقات نماز Opaljenik
اوقات نماز Zelena Lokva
اوقات نماز Pauče, (Pauce)
اوقات نماز Gradina
اوقات نماز Previja
اوقات نماز Bakrenjače, (Bakrenjace)
اوقات نماز Pusto Pauče, (Pusto Pauce)
اوقات نماز Gosteč, (Gostec)
اوقات نماز Jugoštica, (Jugostica)
اوقات نماز Bezdan
اوقات نماز Šumani, (Sumani)
اوقات نماز Tvrdaš, (Tvrdas)
اوقات نماز Svrkote
اوقات نماز Golubinje
اوقات نماز Jelin Potok
اوقات نماز Čepići, (Cepici)
اوقات نماز Rondovići, (Rondovici)
اوقات نماز Ručevac, (Rucevac)
اوقات نماز Vis
اوقات نماز Jezero
اوقات نماز Lučino Vrelo, (Lucino Vrelo)
اوقات نماز Naplav
اوقات نماز Rajčevo Brdo, (Rajcevo Brdo)