اوقات نماز Petnjica

ME / Petnjica / Petnjica

جهت قبله Petnjica

N E S W

جهت قبله Petnjica

°132.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Petnjica, Petnjica: °132.4 :جهت قطب نما °136.2 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Petnjica, Opshtina Petnica, Opstina Petnjica, Opština Petnjica, Petnica, Општина Петњица, Петњица

اوقات نماز Bor
اوقات نماز Grebenica
اوقات نماز Vrhovi
اوقات نماز Kleča, (Kleca)
اوقات نماز Velika Glavica
اوقات نماز Kobiljača, (Kobiljaca)
اوقات نماز Trnavice
اوقات نماز Raim Dol
اوقات نماز Siljevica
اوقات نماز Ponor
اوقات نماز Dobrodole
اوقات نماز Ciglen
اوقات نماز Dugi Laz
اوقات نماز Dobra Voda
اوقات نماز Komarevac
اوقات نماز Drezga
اوقات نماز Livadak
اوقات نماز Radmanska Klisura
اوقات نماز Poroča, (Poroca)
اوقات نماز Husovo Brdo
اوقات نماز Savin Bor
اوقات نماز Duć, (Duc)
اوقات نماز Pločnik, (Plocnik)
اوقات نماز Ravništa, (Ravnista)
اوقات نماز Javorova
اوقات نماز Nikin Vrh
اوقات نماز Sjedeće Brdo, (Sjedece Brdo)
اوقات نماز Hodorovica
اوقات نماز Vrsajke
اوقات نماز Golubovac
اوقات نماز Bandera
اوقات نماز Mali Vrh
اوقات نماز Vukićevac, (Vukicevac)
اوقات نماز Lađevac, (Ladevac)
اوقات نماز Muratovići, (Muratovici)
اوقات نماز Lagatori
اوقات نماز Sedeći Krš, (Sedeci Krs)
اوقات نماز Bijela Voda
اوقات نماز Murovac
اوقات نماز Radmanci
اوقات نماز Puhovac
اوقات نماز Mrtvica
اوقات نماز Pecko
اوقات نماز Trubljani
اوقات نماز Vrševo, (Vrsevo)
اوقات نماز Sero Polje
اوقات نماز Gaj
اوقات نماز Paljevina
اوقات نماز Mustafin Krš, (Mustafin Krs)
اوقات نماز Veliki Vrh
اوقات نماز Široki Krši, (Siroki Krsi)
اوقات نماز Moravac
اوقات نماز Muhovići, (Muhovici)