اوقات نماز Opština Rožaje

ME / Opština Rožaje / Opština Rožaje

جهت قبله Opština Rožaje

N E S W

جهت قبله Opština Rožaje

°132.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Rožaje, Opština Rožaje: °132.5 :جهت قطب نما °136.3 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Rožaje, Opstina Rozaje, Rozaj, Rožaj

اوقات نماز Ibarac
اوقات نماز Ibarac
اوقات نماز Lovnička Reka, (Lovnicka Reka)
اوقات نماز Bačevac, (Bacevac)
اوقات نماز Županica, (Zupanica)
اوقات نماز Sređani, (Sredani)
اوقات نماز Rožaje, (Rozaje)
اوقات نماز Šušter, (Suster)
اوقات نماز Seošnica, (Seosnica)
اوقات نماز Halilović, (Halilovic)
اوقات نماز Borova Glava
اوقات نماز Završko Brdo, (Zavrsko Brdo)
اوقات نماز Grahovska Vrela
اوقات نماز Strmenjača, (Strmenjaca)
اوقات نماز Crnja
اوقات نماز Donja Lovnica
اوقات نماز Hal
اوقات نماز Popova Glava
اوقات نماز Plumci
اوقات نماز Grahovo
اوقات نماز Redžića Krlje, (Redzica Krlje)
اوقات نماز Koljeno
اوقات نماز Klanac
اوقات نماز Bakrnjača, (Bakrnjaca)
اوقات نماز Vrelo
اوقات نماز Dacići, (Dacici)
اوقات نماز Tuzeva Luka
اوقات نماز Kalenice
اوقات نماز Peškovići, (Peskovici)
اوقات نماز Donji Bukelj
اوقات نماز Veliko Brdo
اوقات نماز Kalače, (Kalace)