اوقات نماز Opština Plav

ME / Opština Plav / Opština Plav

جهت قبله Opština Plav

N E S W

جهت قبله Opština Plav

°131.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Plav, Opština Plav: °131.8 :جهت قطب نما °135.6 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Plav, Opstina Plav

اوقات نماز Završ, (Zavrs)
اوقات نماز Vojno Selo
اوقات نماز Plavsko Jezero
اوقات نماز Ðurička Rijeka, (Duricka Rijeka)
اوقات نماز Luča, (Luca)
اوقات نماز Malo Selo
اوقات نماز Plav
اوقات نماز Radunov Laz
اوقات نماز Gropa Smajlova
اوقات نماز Paljevine
اوقات نماز Bogajići, (Bogajici)
اوقات نماز Prnjavor
اوقات نماز Nadgrad
اوقات نماز Ðatore, (Datore)
اوقات نماز Skić, (Skic)
اوقات نماز Babina Voda
اوقات نماز Budovica
اوقات نماز Hakanje
اوقات نماز Jasenička Reka, (Jasenicka Reka)
اوقات نماز Trokuska Reka
اوقات نماز Veliki Skić, (Veliki Skic)
اوقات نماز Konjski Obor
اوقات نماز Plane
اوقات نماز Čistine, (Cistine)
اوقات نماز Mali Skić, (Mali Skic)
اوقات نماز Korita
اوقات نماز Kodra Ujkova
اوقات نماز Bungaja
اوقات نماز Ðurička Rijeka, (Duricka Rijeka)
اوقات نماز Kofiljača, (Kofiljaca)
اوقات نماز Jasenica
اوقات نماز Karaula
اوقات نماز Bašića Laz, (Basica Laz)
اوقات نماز Brezojevica
اوقات نماز Velika Jerina
اوقات نماز Komaračka Reka, (Komaracka Reka)
اوقات نماز Lovnočelo, (Lovnocelo)
اوقات نماز Martinoviće, (Martinovice)
اوقات نماز Glavice
اوقات نماز Hoti
اوقات نماز Martinovićki Potok, (Martinovicki Potok)
اوقات نماز Husejinovići, (Husejinovici)
اوقات نماز Višnjevo, (Visnjevo)
اوقات نماز Šumljatovica, (Sumljatovica)
اوقات نماز Martinovićki Potok, (Martinovicki Potok)
اوقات نماز Samar
اوقات نماز Višnjevo, (Visnjevo)
اوقات نماز Brezojevica
اوقات نماز Levoša Reka, (Levosa Reka)
اوقات نماز Visitor
اوقات نماز Jezero
اوقات نماز Martinoviće, (Martinovice)
اوقات نماز Polja
اوقات نماز Šuma, (Suma)
اوقات نماز Maja Mehit
اوقات نماز Vrgonos
اوقات نماز Komarača, (Komaraca)
اوقات نماز Gropa Aljova
اوقات نماز Vrh Somina
اوقات نماز Kunj
اوقات نماز Gropa Aljova
اوقات نماز Tumba
اوقات نماز Crni Vrh
اوقات نماز Velika Jerina