اوقات نماز Kotor

ME / Kotor / Kotor

جهت قبله Kotor

N E S W

جهت قبله Kotor

°129.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Kotor, Kotor: °129.8 :جهت قطب نما °133.4 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kotor, Cataro, Catharum, Cattaro, Càtaro, Kotoras, Kotorri, Opshtina Kotor, Opstina Kotor, Opština Kotor, ke tuo er, kotoleu, kotoru, kwtwr, Κότορ, Котор, Општина Котор, کوتور, コトル, 科托爾, 코토르

اوقات نماز Plagente
اوقات نماز Škurda, (Skurda)
اوقات نماز Muo
اوقات نماز Muo
اوقات نماز Kotorske Strane
اوقات نماز Uvala Mala Rijeka
اوقات نماز Tomići, (Tomici)
اوقات نماز Gurdić, (Gurdic)
اوقات نماز Pestin Grad
اوقات نماز Kotor
اوقات نماز Rt Murva
اوقات نماز Glavati
اوقات نماز Voda
اوقات نماز Škaljari, (Skaljari)
اوقات نماز Uvala Velika Rijeka
اوقات نماز Velja Rijeka
اوقات نماز Uvala Velja Rijeka
اوقات نماز Ðerinski Vrh, (Derinski Vrh)
اوقات نماز Praćište, (Praciste)
اوقات نماز Rt Rađakovo, (Rt Radakovo)
اوقات نماز Vrmac
اوقات نماز Gačevići, (Gacevici)
اوقات نماز Volujak
اوقات نماز Donji Gačevići, (Donji Gacevici)
اوقات نماز Kamenarovići, (Kamenarovici)
اوقات نماز Dobrota
اوقات نماز Čisti Vrh, (Cisti Vrh)
اوقات نماز Gradiošnica, (Gradiosnica)
اوقات نماز Bogdašići, (Bogdasici)
اوقات نماز Ploče, (Ploce)
اوقات نماز Knež Do, (Knez Do)
اوقات نماز Radinov Potok
اوقات نماز Knežinje, (Knezinje)
اوقات نماز Lovćenske Strane, (Lovcenske Strane)
اوقات نماز Donji Bogdašići, (Donji Bogdasici)
اوقات نماز Radimiri
اوقات نماز Krstac
اوقات نماز Mrajanik
اوقات نماز Krstac
اوقات نماز Mramor
اوقات نماز Žanjev Do, (Zanjev Do)
اوقات نماز Kavač, (Kavac)
اوقات نماز Gornji Bogdašići, (Gornji Bogdasici)
اوقات نماز Ponta Grašovo, (Ponta Grasovo)
اوقات نماز Velji Zalazi
اوقات نماز Tisov Potok
اوقات نماز Tripkovići, (Tripkovici)
اوقات نماز Velji Grm
اوقات نماز Pištet, (Pistet)
اوقات نماز Ploče, (Ploce)
اوقات نماز Trojica
اوقات نماز Veliki Kovin
اوقات نماز Tripkovići, (Tripkovici)
اوقات نماز Zabrđe, (Zabrde)
اوقات نماز Vratnica
اوقات نماز Gornje Polje
اوقات نماز Prčanj, (Prcanj)
اوقات نماز Ubo
اوقات نماز Ratkovo
اوقات نماز Sveti Ilija
اوقات نماز Rt Tomovići, (Rt Tomovici)
اوقات نماز Gradiošnica, (Gradiosnica)
اوقات نماز Popova Glava
اوقات نماز Njeguši, (Njegusi)
اوقات نماز Razdolska Glavica
اوقات نماز Petrova Ljut
اوقات نماز Vrba
اوقات نماز Marovine
اوقات نماز Odoljen
اوقات نماز Marovići, (Marovici)
اوقات نماز Luk
اوقات نماز Glavino Brdo
اوقات نماز Zvjerenjak
اوقات نماز Mali Kovin
اوقات نماز Kostrike
اوقات نماز Lučića Grm, (Lucica Grm)
اوقات نماز Kuk
اوقات نماز Gomile
اوقات نماز Uvala Šipak, (Uvala Sipak)
اوقات نماز Grlica
اوقات نماز Krstac
اوقات نماز Marovići, (Marovici)
اوقات نماز Mihova Glava
اوقات نماز Kurilo
اوقات نماز Ljeskovac
اوقات نماز Pasiglav
اوقات نماز Žekova Glava, (Zekova Glava)
اوقات نماز Vuči Do, (Vuci Do)
اوقات نماز Gradiošnica, (Gradiosnica)
اوقات نماز Tatinac
اوقات نماز Goražda, (Gorazda)
اوقات نماز Kovač, (Kovac)
اوقات نماز Sinjarevo
اوقات نماز Pržice, (Przice)
اوقات نماز Mrčevac, (Mrcevac)
اوقات نماز Dumidran
اوقات نماز Troljezi
اوقات نماز Mraorovo
اوقات نماز Rt Raškov Brijeg, (Rt Raskov Brijeg)
اوقات نماز Nevjestica