اوقات نماز Herceg Novi

ME / Herceg Novi / Herceg Novi

جهت قبله Herceg Novi

N E S W

جهت قبله Herceg Novi

°129.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Herceg Novi, Herceg Novi: °129.6 :جهت قطب نما °133.1 :جهت واقعی °1-3.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Herceg Novi, Castelnuovo, Castrum Novum, Gerceg-Novi, Herceg Novis, Herceg-Novi, Kherceg Novi, Kherceg-Novi, Kherceg-Novij, Opshtina Kherceg Novi, Opstina Herceg Novi, Opština Herceg Novi, heleuchegeunobi, hrtsg nwwy, xin hai er cai ge, Герцег-Нови, Општина Херцег Нови, Херцег Нови, Херцег-Нови, Херцег-Новий, هرتسگ نووی, ヘルツェグ・ノヴィ, 新海尔采格, 헤르체그노비

اوقات نماز Kabao
اوقات نماز Odijevo
اوقات نماز Brisina
اوقات نماز Dobraštica, (Dobrastica)
اوقات نماز Meterizi
اوقات نماز Podraće, (Podrace)
اوقات نماز Mandići, (Mandici)
اوقات نماز Grabovnik
اوقات نماز Pištet, (Pistet)
اوقات نماز Grablje
اوقات نماز Subra
اوقات نماز Kulina
اوقات نماز Siljevik
اوقات نماز Ljuti Krš, (Ljuti Krs)
اوقات نماز Dizdarica
اوقات نماز Lećevišta, (Lecevista)
اوقات نماز Kapavica
اوقات نماز Stijepčići, (Stijepcici)
اوقات نماز Crna Glavica
اوقات نماز Izvod
اوقات نماز Vilinjak
اوقات نماز Bakočev Do, (Bakocev Do)
اوقات نماز Rubodo
اوقات نماز Veliko Kabao
اوقات نماز Vranjak
اوقات نماز Zmajevo Ždrijelo, (Zmajevo Zdrijelo)
اوقات نماز Grab
اوقات نماز Gradina
اوقات نماز Terzići, (Terzici)
اوقات نماز Kamenska Planina
اوقات نماز Obradovići, (Obradovici)
اوقات نماز Malo Kabao
اوقات نماز Tamnica
اوقات نماز Goli Brdo
اوقات نماز Radanovići, (Radanovici)
اوقات نماز Kosići, (Kosici)
اوقات نماز Radoštak, (Radostak)
اوقات نماز Ljut
اوقات نماز Lepetići, (Lepetici)
اوقات نماز Vučja Greda, (Vucja Greda)
اوقات نماز Petrova Glava
اوقات نماز Žlijebi, (Zlijebi)
اوقات نماز Veliki Kaoc
اوقات نماز Ratkovići, (Ratkovici)
اوقات نماز Tajno Brdo
اوقات نماز Gojkovići, (Gojkovici)
اوقات نماز Kameno
اوقات نماز Ðurovići, (Durovici)
اوقات نماز Ćederski Do, (Cederski Do)
اوقات نماز Izvor Česma, (Izvor Cesma)
اوقات نماز Pećavorje, (Pecavorje)
اوقات نماز Gočunska Gomila, (Gocunska Gomila)
اوقات نماز Lastva
اوقات نماز Petrova Glava
اوقات نماز Jarčeva Glava, (Jarceva Glava)
اوقات نماز Obalenica
اوقات نماز Porobići, (Porobici)
اوقات نماز Meteriz
اوقات نماز Junčevići, (Juncevici)
اوقات نماز Okapavica
اوقات نماز Jelovica
اوقات نماز Trebesinj
اوقات نماز Ratiševina, (Ratisevina)
اوقات نماز Mijalj Brdo
اوقات نماز Petijevići, (Petijevici)
اوقات نماز Šušnjatica, (Susnjatica)
اوقات نماز Ubajska Planina
اوقات نماز Mokrine
اوقات نماز Lokva
اوقات نماز Gole Strane
اوقات نماز Vučkovići, (Vuckovici)
اوقات نماز Milovići, (Milovici)
اوقات نماز Lukovik
اوقات نماز Grdni Do
اوقات نماز Matkovići, (Matkovici)
اوقات نماز Kabao
اوقات نماز Gomila
اوقات نماز Kovači, (Kovaci)
اوقات نماز Andrići, (Andrici)
اوقات نماز Župkovići, (Zupkovici)
اوقات نماز Lazine
اوقات نماز Mojdež, (Mojdez)
اوقات نماز Kruška, (Kruska)
اوقات نماز Kotor
اوقات نماز Tušupi, (Tusupi)
اوقات نماز Musići, (Musici)
اوقات نماز Sasovići, (Sasovici)
اوقات نماز Visoka Glava
اوقات نماز Sušćepan, (Suscepan)
اوقات نماز Meki Do
اوقات نماز Tomaševići, (Tomasevici)
اوقات نماز Nogulovići, (Nogulovici)
اوقات نماز Podi
اوقات نماز Smokovac
اوقات نماز Brajkovina
اوقات نماز Zaova Strana
اوقات نماز Svrčuge, (Svrcuge)
اوقات نماز Mrčava Greda, (Mrcava Greda)
اوقات نماز Dalin Krst
اوقات نماز Gučina, (Gucina)