اوقات نماز Gusinje

ME / Gusinje / Gusinje

جهت قبله Gusinje

N E S W

جهت قبله Gusinje

°131.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Gusinje, Gusinje: °131.6 :جهت قطب نما °135.4 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gusinje, Gusine, Opshtina Gusine, Opstina Gusinje, Opština Gusinje, Гусиње, Општина Гусиње

اوقات نماز Gusinje
اوقات نماز Dolja
اوقات نماز Vruja
اوقات نماز Kolenovići, (Kolenovici)
اوقات نماز Dragija
اوقات نماز Kačanik, (Kacanik)
اوقات نماز Ada
اوقات نماز Cosovići, (Cosovici)
اوقات نماز Izvori
اوقات نماز Vrela
اوقات نماز Ljačkovića Laz, (Ljackovica Laz)
اوقات نماز Dosuđe, (Dosude)
اوقات نماز Kruševo, (Krusevo)
اوقات نماز Ciri Kače, (Ciri Kace)
اوقات نماز Mala Jerina
اوقات نماز Somina
اوقات نماز Gerani
اوقات نماز Zagrađe, (Zagrade)
اوقات نماز Ahmedmujovići, (Ahmedmujovici)
اوقات نماز Derviševići, (Dervisevici)
اوقات نماز Vusanje
اوقات نماز Bucelj
اوقات نماز Veliki Laz
اوقات نماز Vezirova Brada
اوقات نماز Bor
اوقات نماز Res
اوقات نماز Lazi
اوقات نماز Mali Vrh
اوقات نماز Grnčar, (Grncar)
اوقات نماز Žarovi, (Zarovi)
اوقات نماز Velika Jerina
اوقات نماز Belićki Potok, (Belicki Potok)
اوقات نماز Dolja
اوقات نماز Skavkač, (Skavkac)
اوقات نماز Martinoviće, (Martinovice)
اوقات نماز Pojišta, (Pojista)
اوقات نماز Martinovićki Potok, (Martinovicki Potok)
اوقات نماز Višnjevo, (Visnjevo)
اوقات نماز Martinovićki Potok, (Martinovicki Potok)
اوقات نماز Ćemena, (Cemena)
اوقات نماز Ravni Ključ, (Ravni Kljuc)
اوقات نماز Višnjevo, (Visnjevo)
اوقات نماز Oko
اوقات نماز Martinoviće, (Martinovice)
اوقات نماز Buza
اوقات نماز Lipovica
اوقات نماز Greben
اوقات نماز Maja Podgojs
اوقات نماز Gropa Aljova
اوقات نماز Bojovići, (Bojovici)
اوقات نماز Velji Vrh
اوقات نماز Kodra Bajrovica
اوقات نماز Gropa Aljova
اوقات نماز Velika Jerina
اوقات نماز Briđe, (Bride)