اوقات نماز Danilovgrad

ME / Danilovgrad / Danilovgrad

جهت قبله Danilovgrad

N E S W

جهت قبله Danilovgrad

°130.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Danilovgrad, Danilovgrad: °130.5 :جهت قطب نما °134.1 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Danilovgrad, Opstina Danilovgrad, Optshina Danilovgrad, Opština Danilovgrad, Даниловград, Оптшина Даниловград

اوقات نماز Branlovica
اوقات نماز Glavica
اوقات نماز Lalevići, (Lalevici)
اوقات نماز Bjelovci
اوقات نماز Tulica
اوقات نماز Glavica
اوقات نماز Pažići, (Pazici)
اوقات نماز Orja Luka
اوقات نماز Taraš, (Taras)
اوقات نماز Velje Polje
اوقات نماز Gračanica, (Gracanica)
اوقات نماز Platno
اوقات نماز Studenci
اوقات نماز Oštre Stijene, (Ostre Stijene)
اوقات نماز Glavičice, (Glavicice)
اوقات نماز Rakinska Glava
اوقات نماز Kosmata Glavica
اوقات نماز Grlić, (Grlic)
اوقات نماز Razići, (Razici)
اوقات نماز Kurilo
اوقات نماز Zagreda
اوقات نماز Vučica, (Vucica)
اوقات نماز Sekulići, (Sekulici)
اوقات نماز Velja Zagreda
اوقات نماز Bogićevići, (Bogicevici)
اوقات نماز Rujeva
اوقات نماز Oselina
اوقات نماز Ðurov Krš, (Durov Krs)
اوقات نماز Porotište, (Porotiste)
اوقات نماز Morava
اوقات نماز Grudice
اوقات نماز Orašje, (Orasje)
اوقات نماز Gradac
اوقات نماز Oštar, (Ostar)
اوقات نماز Gornji Ćurilac, (Gornji Curilac)
اوقات نماز Rogulj
اوقات نماز Dubrave
اوقات نماز Gorica
اوقات نماز Mlištak, (Mlistak)
اوقات نماز Blatine
اوقات نماز Drenovica
اوقات نماز Orašnje Njive, (Orasnje Njive)
اوقات نماز Oraška Jama, (Oraska Jama)
اوقات نماز Međice, (Medice)
اوقات نماز Vučica, (Vucica)
اوقات نماز Boan
اوقات نماز Vrh
اوقات نماز Mala Zagreda
اوقات نماز Sladojevo Kopito
اوقات نماز Livade
اوقات نماز Lisa
اوقات نماز Gradac
اوقات نماز Donji Frutak
اوقات نماز Veleta
اوقات نماز Ćurilac, (Curilac)
اوقات نماز Svinja Glava
اوقات نماز Vukova Gomila
اوقات نماز Rova
اوقات نماز Strana Kadića, (Strana Kadica)
اوقات نماز Donji Lug
اوقات نماز Ponori
اوقات نماز Lubovjena
اوقات نماز Škanjci, (Skanjci)
اوقات نماز Trubina Glavica
اوقات نماز Slađeva Gora, (Sladeva Gora)
اوقات نماز Širokovac, (Sirokovac)
اوقات نماز Živača, (Zivaca)
اوقات نماز Frutak
اوقات نماز Dolovi
اوقات نماز Počijevka, (Pocijevka)
اوقات نماز Mlake
اوقات نماز Kopito
اوقات نماز Mali Garač, (Mali Garac)
اوقات نماز Potkraj
اوقات نماز Kovac
اوقات نماز Lubovo
اوقات نماز Dogonov Krš, (Dogonov Krs)
اوقات نماز Rajićev Do, (Rajicev Do)
اوقات نماز Mosori
اوقات نماز Debela Kopita
اوقات نماز Tamnik
اوقات نماز Donji Ćurilac, (Donji Curilac)
اوقات نماز Lubovo
اوقات نماز Jastreb
اوقات نماز Rudina
اوقات نماز Dugi Laz
اوقات نماز Jamska Strana
اوقات نماز Šćepanova Bobija, (Scepanova Bobija)
اوقات نماز Potkula
اوقات نماز Danilovgrad
اوقات نماز Buk
اوقات نماز Donji Rsojevići, (Donji Rsojevici)
اوقات نماز Gukoš, (Gukos)
اوقات نماز Gorica
اوقات نماز Počkalje, (Pockalje)
اوقات نماز Ržišta, (Rzista)
اوقات نماز Muževa Jama, (Muzeva Jama)
اوقات نماز Bijelo Polje
اوقات نماز Gradina
اوقات نماز Gornji Frutak