اوقات نماز Cetinje

ME / Cetinje / Cetinje

جهت قبله Cetinje

N E S W

جهت قبله Cetinje

°130 :جهت قطب نما
جهت قبله Cetinje, Cetinje: °130 :جهت قطب نما °133.6 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cetinje, Cetine, Opshtina Cetine, Prijestonica Cetine, Prijestonica Cetinje, Општина Цетиње, Пријестоница Цетиње, Цетиње

اوقات نماز Donja Kraj
اوقات نماز Špadijerski Vrh, (Spadijerski Vrh)
اوقات نماز Vrbica
اوقات نماز Donji Kraj
اوقات نماز Cetinje
اوقات نماز Sandin Vrh
اوقات نماز Koronjina
اوقات نماز Treštenica, (Trestenica)
اوقات نماز Velja Strana
اوقات نماز Umci
اوقات نماز Škrke, (Skrke)
اوقات نماز Inogor
اوقات نماز Morigrad
اوقات نماز Gnjijevi Do
اوقات نماز Stolovi
اوقات نماز Pištet, (Pistet)
اوقات نماز Pozduj
اوقات نماز Jasikov Do
اوقات نماز Krši, (Krsi)
اوقات نماز Crna Greda
اوقات نماز Jama
اوقات نماز Ševrlja, (Sevrlja)
اوقات نماز Bubetina Glavica
اوقات نماز Zmijini Krši, (Zmijini Krsi)
اوقات نماز Gruda
اوقات نماز Trpijevi Vrh
اوقات نماز Zavala
اوقات نماز Bačvica, (Bacvica)
اوقات نماز Donje Polje
اوقات نماز Komanova Glavica
اوقات نماز Inogor
اوقات نماز Bajice
اوقات نماز Borovik
اوقات نماز Graovac
اوقات نماز Kaba
اوقات نماز Jabučki Vrh, (Jabucki Vrh)
اوقات نماز Gaj
اوقات نماز Ljut
اوقات نماز Suvodo
اوقات نماز Jabuka
اوقات نماز Dubrava
اوقات نماز Crnelj
اوقات نماز Ðurov Ubao, (Durov Ubao)
اوقات نماز Bjeloški Paprati, (Bjeloski Paprati)
اوقات نماز Veliko Ðinovo Brdo, (Veliko Dinovo Brdo)
اوقات نماز Borovik
اوقات نماز Bojana
اوقات نماز Velje Ðinovo Brdo, (Velje Dinovo Brdo)
اوقات نماز Belveder
اوقات نماز Debeli Krš, (Debeli Krs)
اوقات نماز Boričkovica, (Borickovica)
اوقات نماز Prašna Jama, (Prasna Jama)
اوقات نماز Kadina Glavica
اوقات نماز Golubovica
اوقات نماز Rupe
اوقات نماز Poljice
اوقات نماز Trijemoš, (Trijemos)
اوقات نماز Balbakan
اوقات نماز Lokva
اوقات نماز Lašor, (Lasor)
اوقات نماز Osoje
اوقات نماز Gornić, (Gornic)
اوقات نماز Siljev Ubao
اوقات نماز Dubovik
اوقات نماز Surdup
اوقات نماز Luke
اوقات نماز Siljev Vrh
اوقات نماز Bale
اوقات نماز Dolovi
اوقات نماز Prašni Do, (Prasni Do)
اوقات نماز Bjeloši, (Bjelosi)
اوقات نماز Velje Prisoje
اوقات نماز Dobrštik, (Dobrstik)
اوقات نماز Ozovik
اوقات نماز Ruda Glava
اوقات نماز Čulice, (Culice)
اوقات نماز Debeljak
اوقات نماز Zabrđe, (Zabrde)
اوقات نماز Dubrava
اوقات نماز Granica
اوقات نماز Veliki Dubovik
اوقات نماز Gropeza
اوقات نماز Klačanik, (Klacanik)
اوقات نماز Lučka Prodo, (Lucka Prodo)
اوقات نماز Mramor
اوقات نماز Košarica, (Kosarica)
اوقات نماز Osoje
اوقات نماز Malo Ðinovo Brdo, (Malo Dinovo Brdo)
اوقات نماز Kruška, (Kruska)
اوقات نماز Kruška, (Kruska)
اوقات نماز Vrtijeljka
اوقات نماز Pločiva Glavica, (Plociva Glavica)
اوقات نماز Lašor, (Lasor)
اوقات نماز Dubovičke Kamenice, (Dubovicke Kamenice)
اوقات نماز Lipa
اوقات نماز Vrage
اوقات نماز Lučki Kamen, (Lucki Kamen)
اوقات نماز Drijenska Glavica
اوقات نماز Granička Jama, (Granicka Jama)
اوقات نماز Pecinje