اوقات نماز Bijelo Polje

ME / Bijelo Polje / Bijelo Polje

جهت قبله Bijelo Polje

N E S W

جهت قبله Bijelo Polje

°132.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bijelo Polje, Bijelo Polje: °132.1 :جهت قطب نما °135.9 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bijelo Polje, Akova, Bielo Pole, Bielo Polie, Bielo pole, Bielo-Pole, Bijelo Pole, Bijelo Polė, Opshtina Bijelo Pole, Opstina Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje, bi ye luo bo lie, biyellopolle, byjlw pwlyh, byylw bwlyy, byylw pwlh, Μπιέλο Πόλιε, Биело Поле, Биело поле, Биело-Поле, Бијело Поље, Бієло-Полє, Општина Бијело Поље, ביילו פולה, بييلو بوليي, بیئلو پولیے, بیجلو پولیه, ბიელო-პოლე, ビイェロ・ポリェ, 比耶洛波列, 비옐로폴레

اوقات نماز Prijestrelj
اوقات نماز Bijelo Polje
اوقات نماز Džafića Brdo, (Dzafica Brdo)
اوقات نماز Džafića Brdo, (Dzafica Brdo)
اوقات نماز Lipnica
اوقات نماز Lješnica, (Ljesnica)
اوقات نماز Borišnica, (Borisnica)
اوقات نماز Lješnica, (Ljesnica)
اوقات نماز Žute Kose, (Zute Kose)
اوقات نماز Banje Selo
اوقات نماز Loznica
اوقات نماز Obrov
اوقات نماز Nikoljac
اوقات نماز Dolac
اوقات نماز Barički Potok, (Baricki Potok)
اوقات نماز Nedakusi
اوقات نماز Krokočevo, (Krokocevo)
اوقات نماز Resnik
اوقات نماز Pepića Reka, (Pepica Reka)
اوقات نماز Grabovnik
اوقات نماز Livadice
اوقات نماز Rakonje
اوقات نماز Cokotin
اوقات نماز Zapotočje, (Zapotocje)
اوقات نماز Kubur
اوقات نماز Bukova Voda
اوقات نماز Obrov
اوقات نماز Šljepašnica, (Sljepasnica)
اوقات نماز Njivice
اوقات نماز Ranve Kose
اوقات نماز Boljaninska Reka
اوقات نماز Kisela Voda
اوقات نماز Uvezac
اوقات نماز Rastoka
اوقات نماز Krušev Do, (Krusev Do)
اوقات نماز Vranjski Krš, (Vranjski Krs)
اوقات نماز Kilavice
اوقات نماز Lećevište, (Leceviste)
اوقات نماز Lopari
اوقات نماز Barice
اوقات نماز Osoja
اوقات نماز Mirovača, (Mirovaca)
اوقات نماز Vezac
اوقات نماز Plani
اوقات نماز Cerovo
اوقات نماز Previja
اوقات نماز Cerovac
اوقات نماز Rasovo
اوقات نماز Kiprenik
اوقات نماز Dubrave
اوقات نماز Potkrajci
اوقات نماز Okladi
اوقات نماز Kukulje
اوقات نماز Ljetine
اوقات نماز Vilače, (Vilace)
اوقات نماز Prestreki
اوقات نماز Crno Brdo
اوقات نماز Dobre Vode
اوقات نماز Grančarevska Reka, (Grancarevska Reka)
اوقات نماز Ornice
اوقات نماز Rosulje
اوقات نماز Dubrave
اوقات نماز Pripčići, (Pripcici)
اوقات نماز Pepići, (Pepici)
اوقات نماز Gradina
اوقات نماز Bandera
اوقات نماز Begovina
اوقات نماز Boljanina
اوقات نماز Strojtenica
اوقات نماز Mordi Do
اوقات نماز Tepe Smolivića, (Tepe Smolivica)
اوقات نماز Prestreke
اوقات نماز Krstac
اوقات نماز Sela
اوقات نماز Bijele Vode
اوقات نماز Skočigorina, (Skocigorina)
اوقات نماز Crnionica
اوقات نماز Buče, (Buce)