اوقات نماز Bar

ME / Bar / Bar

جهت قبله Bar

N E S W

جهت قبله Bar

°130.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bar, Bar: °130.1 :جهت قطب نما °133.7 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bar, Opshtina Bar, Opstina Bar, Opština Bar, Бар, Општина Бар

اوقات نماز Bardići, (Bardici)
اوقات نماز Gornji Murići, (Gornji Murici)
اوقات نماز Gurza
اوقات نماز Dediči, (Dedici)
اوقات نماز Manjela
اوقات نماز Lukići, (Lukici)
اوقات نماز Vidrijak
اوقات نماز Maručići, (Marucici)
اوقات نماز Ostrovica
اوقات نماز Lipojica
اوقات نماز Donji Murići, (Donji Murici)
اوقات نماز Bješka, (Bjeska)
اوقات نماز Karanikići, (Karanikici)
اوقات نماز Ðuravci, (Duravci)
اوقات نماز Zona
اوقات نماز Vešir, (Vesir)
اوقات نماز Ubla Prens
اوقات نماز Ljere
اوقات نماز Ublovi
اوقات نماز Repsa
اوقات نماز Kaljundži, (Kaljundzi)
اوقات نماز Vaganja
اوقات نماز Dračevica, (Dracevica)
اوقات نماز Vardolj
اوقات نماز Mas Grops
اوقات نماز Kunora
اوقات نماز Arvan
اوقات نماز Vardolj
اوقات نماز Marstijepovići, (Marstijepovici)
اوقات نماز Mas Grops
اوقات نماز Selijevića, (Selijevica)
اوقات نماز Donji Murići, (Donji Murici)
اوقات نماز Maljesija
اوقات نماز Široka Strana, (Siroka Strana)
اوقات نماز Gornji Murići, (Gornji Murici)
اوقات نماز Skumtati
اوقات نماز Manduke
اوقات نماز Breg
اوقات نماز Podvrat
اوقات نماز Orvan
اوقات نماز Golik
اوقات نماز Vučedabići, (Vucedabici)
اوقات نماز Pinčići, (Pincici)
اوقات نماز Poda
اوقات نماز Duboki Do
اوقات نماز Kronze
اوقات نماز Radoli
اوقات نماز Mala Gorica
اوقات نماز Šestani, (Sestani)
اوقات نماز Gornje Selo
اوقات نماز Donji Murići, (Donji Murici)
اوقات نماز Voljesman
اوقات نماز Dobrun
اوقات نماز Lonac
اوقات نماز Ublovi
اوقات نماز Tuđemili, (Tudemili)
اوقات نماز Šuplja Stena, (Suplja Stena)
اوقات نماز Bijela Skala
اوقات نماز Vrh Roše, (Vrh Rose)
اوقات نماز Tor
اوقات نماز Konj
اوقات نماز Starčevo Gorica, (Starcevo Gorica)
اوقات نماز Golubovo Otok
اوقات نماز Crni Krš, (Crni Krs)
اوقات نماز Malo Trešdo, (Malo Tresdo)
اوقات نماز Banja
اوقات نماز Sutorman
اوقات نماز Bapsula
اوقات نماز Brod
اوقات نماز Ašti, (Asti)
اوقات نماز Donje Krnjice
اوقات نماز Livršanik, (Livrsanik)
اوقات نماز Grabojka
اوقات نماز Zaliv Luka
اوقات نماز Brca
اوقات نماز Maja e Mihojt
اوقات نماز Igar