اوقات نماز Andrijevica

ME / Andrijevica / Andrijevica

جهت قبله Andrijevica

N E S W

جهت قبله Andrijevica

°131.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Andrijevica, Andrijevica: °131.7 :جهت قطب نما °135.5 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Andrijevica, Opshtina Andrijevica, Opstina Andrijevica, Opština Andrijevica, Андријевица, Општина Андријевица

اوقات نماز Veliki Krš, (Veliki Krs)
اوقات نماز Vjetroševice, (Vjetrosevice)
اوقات نماز Mulinavec
اوقات نماز Lokvičko Brdo, (Lokvicko Brdo)
اوقات نماز Zulevo Brdo
اوقات نماز Površe, (Povrse)
اوقات نماز Oblo Brdo
اوقات نماز Mulinovec
اوقات نماز Velji Potok
اوقات نماز Peovac
اوقات نماز Miljevci
اوقات نماز Kralje
اوقات نماز Peovi
اوقات نماز Odžaci, (Odzaci)
اوقات نماز Božići, (Bozici)
اوقات نماز Konjuhe
اوقات نماز Brod
اوقات نماز Dulipolje
اوقات نماز Konjuhe
اوقات نماز Savrdak
اوقات نماز Andželati, (Andzelati)
اوقات نماز Maleš, (Males)
اوقات نماز Lajina Luka
اوقات نماز Brežine, (Brezine)
اوقات نماز Sovale
اوقات نماز Čečevo, (Cecevo)
اوقات نماز Crvljak
اوقات نماز Rajovića Reka, (Rajovica Reka)
اوقات نماز Andrijevica
اوقات نماز Salevići, (Salevici)
اوقات نماز Bojovići, (Bojovici)
اوقات نماز Miravčine, (Miravcine)
اوقات نماز Zlorečica, (Zlorecica)
اوقات نماز Prisoja
اوقات نماز Begar
اوقات نماز Alje
اوقات نماز Kraštica, (Krastica)
اوقات نماز Donja Čuka, (Donja Cuka)
اوقات نماز Perućica, (Perucica)
اوقات نماز Krnjač, (Krnjac)
اوقات نماز Kostreš, (Kostres)
اوقات نماز Kutska Reka
اوقات نماز Desna Reka
اوقات نماز Milanovec
اوقات نماز Stolak
اوقات نماز Ðonca, (Donca)
اوقات نماز Sjenožeta, (Sjenozeta)
اوقات نماز Mojanska Reka
اوقات نماز Kovačevo Brdo, (Kovacevo Brdo)
اوقات نماز Babov Potok
اوقات نماز Seoca
اوقات نماز Gornja Čuka, (Gornja Cuka)
اوقات نماز Žar, (Zar)
اوقات نماز Krajišta, (Krajista)
اوقات نماز Gnjili Potok
اوقات نماز Slatina
اوقات نماز Omanov Do
اوقات نماز Jošanica, (Josanica)
اوقات نماز Gunjaje
اوقات نماز Biruljak
اوقات نماز Slatina
اوقات نماز Guvna
اوقات نماز Čiperek, (Ciperek)
اوقات نماز Japan
اوقات نماز Sutjeska
اوقات نماز Spring
اوقات نماز Ðekovići, (Dekovici)
اوقات نماز Previja
اوقات نماز Cecuni
اوقات نماز Jerinja Glava