اوقات نماز Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului

MD / Stînga Nistrului / Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului

جهت قبله Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului

N E S W

جهت قبله Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului

°152.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului, Stînga Nistrului: °152.1 :جهت قطب نما °158.1 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului, Unitatea Teritoriala din Stinga Nistrului, Judetul Dubasari, Judeţul Dubăsari, Stinga Nistrului, Stînga Nistrului

اوقات نماز Transnistria
اوقات نماز Vasilievca
اوقات نماز Trostyanets
اوقات نماز Doibani Unul
اوقات نماز Coicova
اوقات نماز Afanasievca