اوقات نماز Raionul Edineţ

MD / Raionul Edineţ / Raionul Edineţ

جهت قبله Raionul Edineţ

N E S W

جهت قبله Raionul Edineţ

°149.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Raionul Edineţ, Raionul Edineţ: °149.1 :جهت قطب نما °154.9 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Raionul Edineţ, Raionul Edinet, Arrondissement Edinet, Arrondissement Edineţ, Condado de Edinet, Condado de Edineţ, Edineckij rajon, Edinet, Edineţ, Raion de Edinet, Raion de Edineţ, Raionul Edineț, Rajonul Edinec, Rejon Edinet, Rejon Edineţ, Yedinitskiy Rayon, Единецкий район, Районул Единец

اوقات نماز Gordineştii Noi, (Gordinestii Noi)
اوقات نماز Alexăndreni, (Alexandreni)
اوقات نماز Edineţ, (Edinet)