اوقات نماز Sha‘bīyat Mişrātah

LY / Mişrātah / Sha‘bīyat Mişrātah

جهت قبله Sha‘bīyat Mişrātah

N E S W

جهت قبله Sha‘bīyat Mişrātah

°107.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Sha‘bīyat Mişrātah, Mişrātah: °107.8 :جهت قطب نما °110.2 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sha‘bīyat Mişrātah, Sha'biyat Misratah, Baladiyat Misratah, Baladīyat Mişrātah, Misratah, Mişrātah, Sha`biyat Misratah, msratt, شعبية مصراتة, مصراتة

اوقات نماز Karzaz
اوقات نماز Qaryat ‘Ayn Abū Shaybah, (Qaryat `Ayn Abu Shaybah)
اوقات نماز Qaryat ad Dabābisah, (Qaryat ad Dababisah)
اوقات نماز Qaryat Rufaydah
اوقات نماز Qaryat ‘Ayn al Kabīr, (Qaryat `Ayn al Kabir)
اوقات نماز Qabīlat ‘Ayn Ghulū, (Qabilat `Ayn Ghulu)
اوقات نماز Bi’r Umm al Baqar, (Bi'r Umm al Baqar)
اوقات نماز Qabīlat al Qazzīr, (Qabilat al Qazzir)
اوقات نماز Al Maqāşibah al Qiblīyah, (Al Maqasibah al Qibliyah)
اوقات نماز Qabīlat Maqāşibah, (Qabilat Maqasibah)