اوقات نماز Vaduz

LI / Vaduz / Vaduz

جهت قبله Vaduz

N E S W

جهت قبله Vaduz

°124.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Vaduz, Vaduz: °124.1 :جهت قطب نما °126 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vaduz, Gemeinde Vaduz

اوقات نماز Quadretscha
اوقات نماز Letzi
اوقات نماز Wasserzog
اوقات نماز Alpelti
اوقات نماز Chopfi
اوقات نماز Geisegg
اوقات نماز Wissa Stein
اوقات نماز Gemeinde Vaduz
اوقات نماز Kli Bleika
اوقات نماز Maree
اوقات نماز Im Eigena Wald
اوقات نماز Hochwaldegg
اوقات نماز Silumerbord
اوقات نماز Uf Platz
اوقات نماز Trischel
اوقات نماز Brämstall, (Bramstall)
اوقات نماز Wald
اوقات نماز Quadretscha
اوقات نماز Gamander
اوقات نماز Matona
اوقات نماز Under da Profatschengerwend
اوقات نماز Undera Fall
اوقات نماز Herawaldres
اوقات نماز Oberdorf
اوقات نماز Besch
اوقات نماز Engga
اوقات نماز Herawald
اوقات نماز Steinigres
اوقات نماز Rebres
اوقات نماز Guflinerhalda
اوقات نماز Cranch
اوقات نماز Bünda, (Bunda)
اوقات نماز Stafel
اوقات نماز Sägatobel, (Sagatobel)
اوقات نماز Vordersilum
اوقات نماز Matonastotz
اوقات نماز Profatschengerwend
اوقات نماز Neugrütt, (Neugrutt)
اوقات نماز Bleika
اوقات نماز Beschbünt, (Beschbunt)
اوقات نماز Schindler
اوقات نماز Iratetsch
اوقات نماز Mitätsch, (Mitatsch)
اوقات نماز Bündabühel, (Bundabuhel)
اوقات نماز Obera Fall
اوقات نماز Obera Forst
اوقات نماز Trögli, (Trogli)
اوقات نماز Forstwald
اوقات نماز Bleikagrat
اوقات نماز Tschagäl, (Tschagal)
اوقات نماز Pfaffamad
اوقات نماز Baholz
اوقات نماز Verhau
اوقات نماز Bleika
اوقات نماز Guflina
اوقات نماز Ebni
اوقات نماز Vaduz
اوقات نماز Chrüzliboda, (Chruzliboda)
اوقات نماز Tschagälwes, (Tschagalwes)
اوقات نماز Gnalp
اوقات نماز Städtli, (Stadtli)
اوقات نماز Underguad
اوقات نماز Gnalperebni
اوقات نماز Galina
اوقات نماز Kenzile
اوقات نماز Underdorf
اوقات نماز Bleika
اوقات نماز Sulzboda
اوقات نماز Herawingert
اوقات نماز Wang
اوقات نماز Rieter
اوقات نماز Kolegg
اوقات نماز Parsüla, (Parsula)
اوقات نماز Bünda, (Bunda)
اوقات نماز Klifeld
اوقات نماز Sägaböchel, (Sagabochel)
اوقات نماز Erbli
اوقات نماز Teilega
اوقات نماز Schlosswald
اوقات نماز Schlepfana
اوقات نماز Plattenspitz
اوقات نماز Silum
اوقات نماز Krankis
اوقات نماز Verbotna
اوقات نماز Ober Neugrütt, (Ober Neugrutt)
اوقات نماز Quäderli, (Quaderli)
اوقات نماز Ossera Forst
اوقات نماز Under Guflina
اوقات نماز Profatschengwald
اوقات نماز Brunnenegg
اوقات نماز Zagalzel
اوقات نماز Langa Zog
اوقات نماز Tschagälres, (Tschagalres)
اوقات نماز Rai
اوقات نماز Äuli, (Auli)
اوقات نماز Bim Spörriweier, (Bim Sporriweier)
اوقات نماز Alt Riet
اوقات نماز Rüttiwald, (Ruttiwald)
اوقات نماز Chauftobel
اوقات نماز Äscherle, (Ascherle)