اوقات نماز Triesen

LI / Triesen / Triesen

جهت قبله Triesen

N E S W

جهت قبله Triesen

°124 :جهت قطب نما
جهت قبله Triesen, Triesen: °124 :جهت قطب نما °125.9 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Triesen, Gemeinde Triesen

اوقات نماز Gnetsch
اوقات نماز Plattabach
اوقات نماز Zog
اوقات نماز Balzers
اوقات نماز Alpelti
اوقات نماز Chopfi
اوقات نماز Bim Züghüsle, (Bim Zughusle)
اوقات نماز Insel
اوقات نماز Winkel
اوقات نماز Silumerbord
اوقات نماز Kelchariet
اوقات نماز Trischel
اوقات نماز Brämstall, (Bramstall)
اوقات نماز Iramalin
اوقات نماز Plattawald
اوقات نماز Gässle, (Gassle)
اوقات نماز Wangsäss, (Wangsass)
اوقات نماز Iratell
اوقات نماز Rietle
اوقات نماز Engga
اوقات نماز Plattateil
اوقات نماز Stadelbach
اوقات نماز Guflinerhalda
اوقات نماز Zogtobel
اوقات نماز Cranch
اوقات نماز Bünda, (Bunda)
اوقات نماز Vordersilum
اوقات نماز Stadel
اوقات نماز Gasenzawald
اوقات نماز Platta
اوقات نماز Aviols
اوقات نماز Koraspitz
اوقات نماز Junkerriet
اوقات نماز Mitätsch, (Mitatsch)
اوقات نماز Koraspitzteil
اوقات نماز Trögli, (Trogli)
اوقات نماز Wingerta
اوقات نماز Gärta, (Garta)
اوقات نماز Guflina
اوقات نماز Husteilbach
اوقات نماز Riet
اوقات نماز Obem Dorf
اوقات نماز Langspitz
اوقات نماز Dreiangelbach
اوقات نماز Prälawisch, (Pralawisch)
اوقات نماز Gnalp
اوقات نماز Motterna
اوقات نماز Gnalperebni
اوقات نماز Runda Böchel, (Runda Bochel)
اوقات نماز Hobel
اوقات نماز Tuasteil
اوقات نماز Wang
اوقات نماز Goldloch
اوقات نماز Rieter
اوقات نماز Plattawand
اوقات نماز Parsüla, (Parsula)
اوقات نماز Under Husteil
اوقات نماز Lowal
اوقات نماز Gorn
اوقات نماز Underem Schloss
اوقات نماز Tannawegliteil
اوقات نماز Bi der Möle, (Bi der Mole)
اوقات نماز Talezze
اوقات نماز Pedergross
اوقات نماز Under Guflina
اوقات نماز Trettobel
اوقات نماز Tuasegg
اوقات نماز Riet
اوقات نماز Husteil
اوقات نماز Insel
اوقات نماز Oksaboda
اوقات نماز Underfeld
اوقات نماز Altatetschteil
اوقات نماز Zlinerbord
اوقات نماز Kaltbach
اوقات نماز Säss, (Sass)
اوقات نماز Böda, (Boda)
اوقات نماز Mälsner Dorf, (Malsner Dorf)
اوقات نماز Wanna
اوقات نماز Trett
اوقات نماز Kulm
اوقات نماز Rappasteinsattel
اوقات نماز Under da Köpf, (Under da Kopf)
اوقات نماز Torbariet
اوقات نماز Under Büal, (Under Bual)
اوقات نماز Rüttena, (Ruttena)
اوقات نماز Rizlina
اوقات نماز Tuaswald
اوقات نماز Gädami, (Gadami)
اوقات نماز Biederle
اوقات نماز Lehawes
اوقات نماز Spitz
اوقات نماز Uf da Stötz, (Uf da Stotz)
اوقات نماز Lunzi
اوقات نماز Altatetsch
اوقات نماز Osser der Möle, (Osser der Mole)
اوقات نماز Goldlochspitz
اوقات نماز Parmezg
اوقات نماز Hindertuas
اوقات نماز Wis