اوقات نماز Schellenberg

LI / Schellenberg / Schellenberg

جهت قبله Schellenberg

N E S W

جهت قبله Schellenberg

°124.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Schellenberg, Schellenberg: °124.2 :جهت قطب نما °126.1 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Schellenberg, Gemeinde Schellenberg

اوقات نماز Rietteile
اوقات نماز Flaksera
اوقات نماز Gölla, (Golla)
اوقات نماز Gamprin
اوقات نماز Hala
اوقات نماز Under Wesa
اوقات نماز Spierswesa
اوقات نماز Platta
اوقات نماز Platzbünt, (Platzbunt)
اوقات نماز Stelza
اوقات نماز Grütt, (Grutt)
اوقات نماز Studaberg
اوقات نماز Hochrütte, (Hochrutte)
اوقات نماز Tüfagraba, (Tufagraba)
اوقات نماز Heraböchel, (Herabochel)
اوقات نماز Fuera
اوقات نماز Büel, (Buel)
اوقات نماز Mölemad, (Molemad)
اوقات نماز Wolfsböchel, (Wolfsbochel)
اوقات نماز Grund
اوقات نماز Feschera
اوقات نماز Greschner
اوقات نماز Jederfeld
اوقات نماز Rietle
اوقات نماز Ziegelmad
اوقات نماز Hala
اوقات نماز Bretscha
اوقات نماز Familienteile
اوقات نماز Underdarf
اوقات نماز Stig
اوقات نماز Bameder
اوقات نماز Feld
اوقات نماز Jodameder
اوقات نماز Beld
اوقات نماز Grossabünt, (Grossabunt)
اوقات نماز Zweier
اوقات نماز Wissa Stein
اوقات نماز Rheinwesen
اوقات نماز Obrosa
اوقات نماز Ferler
اوقات نماز Hinderschloss
اوقات نماز Hala
اوقات نماز Schaanwald
اوقات نماز Riet
اوقات نماز Holzgatter
اوقات نماز Holakär, (Holakar)
اوقات نماز Spiersbach
اوقات نماز Mittlerer Schellenberg
اوقات نماز Hindera Stig
اوقات نماز Giessa
اوقات نماز Dieplatza
اوقات نماز Röfeteile, (Rofeteile)
اوقات نماز Schellenberg
اوقات نماز Wisanels
اوقات نماز Stegamädle, (Stegamadle)
اوقات نماز Grosse Teile
اوقات نماز Leha
اوقات نماز Egeta
اوقات نماز Au
اوقات نماز Regelmeder
اوقات نماز Au
اوقات نماز Birka
اوقات نماز Hellbock
اوقات نماز Buerst
اوقات نماز Vorderer Gantenstein
اوقات نماز Rütte, (Rutte)
اوقات نماز Hala
اوقات نماز Widau
اوقات نماز Boia
اوقات نماز Riet
اوقات نماز Spiersteile
اوقات نماز Gmeinsgarta
اوقات نماز Brema
اوقات نماز Krest
اوقات نماز Rappawaldbächle, (Rappawaldbachle)
اوقات نماز Langammet
اوقات نماز Flandera
اوقات نماز Stotz
اوقات نماز Under Wesa
اوقات نماز Stefas Guet
اوقات نماز Höfe, (Hofe)
اوقات نماز Rotagass
اوقات نماز Gampriner Seele
اوقات نماز Kranzamad
اوقات نماز Rennhof
اوقات نماز Äule, (Aule)
اوقات نماز Gansegeta
اوقات نماز Inner Wesa
اوقات نماز Röfibach, (Rofibach)
اوقات نماز Jörlismad, (Jorlismad)
اوقات نماز Heiligkrüz, (Heiligkruz)
اوقات نماز Fallsböchel, (Fallsbochel)
اوقات نماز Kalchofa
اوقات نماز Hausteile
اوقات نماز Erlabach
اوقات نماز Pfifer
اوقات نماز Hangwesa
اوقات نماز Bendererfeld
اوقات نماز Meder
اوقات نماز Walserbach