اوقات نماز Planken

LI / Planken / Planken

جهت قبله Planken

N E S W

جهت قبله Planken

°124.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Planken, Planken: °124.1 :جهت قطب نما °126 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Planken, Gemeinde Planken

اوقات نماز Rietteile
اوقات نماز Quadretscha
اوقات نماز Letzi
اوقات نماز Wasserzog
اوقات نماز Under Wesa
اوقات نماز Geisegg
اوقات نماز Wissa Stein
اوقات نماز Gemeinde Vaduz
اوقات نماز Kli Bleika
اوقات نماز Maree
اوقات نماز Im Eigena Wald
اوقات نماز Hochwaldegg
اوقات نماز Mölemad, (Molemad)
اوقات نماز Uf Platz
اوقات نماز Quadretscha
اوقات نماز Ziegelmad
اوقات نماز Gamander
اوقات نماز Familienteile
اوقات نماز Matona
اوقات نماز Under da Profatschengerwend
اوقات نماز Undera Fall
اوقات نماز Bameder
اوقات نماز Herawaldres
اوقات نماز Jodameder
اوقات نماز Oberdorf
اوقات نماز Besch
اوقات نماز Herawald
اوقات نماز Steinigres
اوقات نماز Rebres
اوقات نماز Schaanwald
اوقات نماز Riet
اوقات نماز Sägatobel, (Sagatobel)
اوقات نماز Schwemmitöbile, (Schwemmitobile)
اوقات نماز Matonastotz
اوقات نماز Profatschengerwend
اوقات نماز Neugrütt, (Neugrutt)
اوقات نماز Röfeteile, (Rofeteile)
اوقات نماز Wisanels
اوقات نماز Bleika
اوقات نماز Beschbünt, (Beschbunt)
اوقات نماز Stegamädle, (Stegamadle)
اوقات نماز Grosse Teile
اوقات نماز Schindler
اوقات نماز Iratetsch
اوقات نماز Birka
اوقات نماز Obera Fall
اوقات نماز Obera Forst
اوقات نماز Forstwald
اوقات نماز Riet
اوقات نماز Gmeinsgarta
اوقات نماز Bleikagrat
اوقات نماز Tschagäl, (Tschagal)
اوقات نماز Pfaffamad
اوقات نماز Schwemmi
اوقات نماز Baholz
اوقات نماز Rappawaldbächle, (Rappawaldbachle)
اوقات نماز Verhau
اوقات نماز Kranzamad
اوقات نماز Tschagälwes, (Tschagalwes)
اوقات نماز Inner Wesa
اوقات نماز Röfibach, (Rofibach)
اوقات نماز Jörlismad, (Jorlismad)
اوقات نماز Hausteile
اوقات نماز Erlabach
اوقات نماز Underguad
اوقات نماز Hangwesa
اوقات نماز Meder
اوقات نماز Galina
اوقات نماز Walserbach
اوقات نماز Kenzile
اوقات نماز Nendeln
اوقات نماز Mittlerer Schaanwald
اوقات نماز Bleika
اوقات نماز Stotz
اوقات نماز Aussernendeln
اوقات نماز Kolegg
اوقات نماز Rossriettli
اوقات نماز Ober Riet
اوقات نماز Klifeld
اوقات نماز Sägaböchel, (Sagabochel)
اوقات نماز Erbli
اوقات نماز Dorfbach
اوقات نماز Teilega
اوقات نماز Plankner Neugrütt, (Plankner Neugrutt)
اوقات نماز Schmelzhof
اوقات نماز Schlepfana
اوقات نماز Krankis
اوقات نماز Rüttena, (Ruttena)
اوقات نماز Gafadura
اوقات نماز Ober Neugrütt, (Ober Neugrutt)
اوقات نماز Kleine Teile
اوقات نماز Barietle
اوقات نماز Ossera Forst
اوقات نماز Hinterer Schaanwald
اوقات نماز Unternendeln
اوقات نماز Feld
اوقات نماز Profatschengwald
اوقات نماز Brunnenegg
اوقات نماز Zagalzel
اوقات نماز Undermad