اوقات نماز Balzers

LI / Balzers / Balzers

جهت قبله Balzers

N E S W

جهت قبله Balzers

°124 :جهت قطب نما
جهت قبله Balzers, Balzers: °124 :جهت قطب نما °125.8 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Balzers, Balzers / Mals, Balzers / Mäls, Gemeinde Balzers

اوقات نماز Gnetsch
اوقات نماز Plattabach
اوقات نماز Zog
اوقات نماز Balzers
اوقات نماز Bim Züghüsle, (Bim Zughusle)
اوقات نماز Insel
اوقات نماز Winkel
اوقات نماز Kelchariet
اوقات نماز Iramalin
اوقات نماز Plattawald
اوقات نماز Gässle, (Gassle)
اوقات نماز Wangsäss, (Wangsass)
اوقات نماز Iratell
اوقات نماز Rietle
اوقات نماز Plattateil
اوقات نماز Stadelbach
اوقات نماز Zogtobel
اوقات نماز Stadel
اوقات نماز Gasenzawald
اوقات نماز Platta
اوقات نماز Aviols
اوقات نماز Koraspitz
اوقات نماز Junkerriet
اوقات نماز Koraspitzteil
اوقات نماز Wingerta
اوقات نماز Gärta, (Garta)
اوقات نماز Husteilbach
اوقات نماز Riet
اوقات نماز Obem Dorf
اوقات نماز Langspitz
اوقات نماز Dreiangelbach
اوقات نماز Prälawisch, (Pralawisch)
اوقات نماز Motterna
اوقات نماز Runda Böchel, (Runda Bochel)
اوقات نماز Hobel
اوقات نماز Tuasteil
اوقات نماز Goldloch
اوقات نماز Plattawand
اوقات نماز Under Husteil
اوقات نماز Lowal
اوقات نماز Gorn
اوقات نماز Underem Schloss
اوقات نماز Tannawegliteil
اوقات نماز Bi der Möle, (Bi der Mole)
اوقات نماز Talezze
اوقات نماز Pedergross
اوقات نماز Trettobel
اوقات نماز Tuasegg
اوقات نماز Riet
اوقات نماز Husteil
اوقات نماز Insel
اوقات نماز Oksaboda
اوقات نماز Underfeld
اوقات نماز Quadera
اوقات نماز Altatetschteil
اوقات نماز Kaltbach
اوقات نماز Säss, (Sass)
اوقات نماز Mälsner Dorf, (Malsner Dorf)
اوقات نماز Wanna
اوقات نماز Trett
اوقات نماز Rappasteinsattel
اوقات نماز Under da Köpf, (Under da Kopf)
اوقات نماز Torbariet
اوقات نماز Zweistäpfle, (Zweistapfle)
اوقات نماز Winkel
اوقات نماز Rüttena, (Ruttena)
اوقات نماز Tuaswald
اوقات نماز Biederle
اوقات نماز Lehawes
اوقات نماز Spitz
اوقات نماز Uf da Stötz, (Uf da Stotz)
اوقات نماز Lunzi
اوقات نماز Altatetsch
اوقات نماز Osser der Möle, (Osser der Mole)
اوقات نماز Dreiangel
اوقات نماز Hindertuas
اوقات نماز Mäls, (Mals)
اوقات نماز Ober Husteil
اوقات نماز Rappasteinhalda
اوقات نماز Fora
اوقات نماز Bim Kappele
اوقات نماز Bim Grossa Stein
اوقات نماز Rota Böchel, (Rota Bochel)
اوقات نماز Foppiwald
اوقات نماز Tuass
اوقات نماز Iradug
اوقات نماز Blüe, (Blue)
اوقات نماز Mura
اوقات نماز Rappastein
اوقات نماز Finne
اوقات نماز Grashalda
اوقات نماز Tuaswand
اوقات نماز Eggerswald
اوقات نماز Seilerkopf
اوقات نماز Rot Platta
اوقات نماز Kemmi
اوقات نماز Eggtobel
اوقات نماز Münz, (Munz)
اوقات نماز Wäldle, (Waldle)
اوقات نماز Rheinbruch