اوقات نماز Xaisomboun Province

LA / Xaisomboun / Xaisomboun Province

جهت قبله Xaisomboun Province

N E S W

جهت قبله Xaisomboun Province

°285.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Xaisomboun Province, Xaisomboun: °285.2 :جهت قطب نما °284.2 :جهت واقعی °11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Xaisomboun Province, Xaisomboun, Xaisômboun

اوقات نماز Ban Khixang
اوقات نماز Ban Mouang Cha
اوقات نماز Ban Nachia
اوقات نماز Ban Thôngkhèm, (Ban Thongkhem)
اوقات نماز Houay Not
اوقات نماز Ban Tiamle
اوقات نماز Houay Nampoun
اوقات نماز Ban Nahéng, (Ban Naheng)
اوقات نماز Houay Dèndin, (Houay Dendin)
اوقات نماز Phahao
اوقات نماز Ban Diay