اوقات نماز Salavan

LA / Salavan / Salavan

جهت قبله Salavan

N E S W

جهت قبله Salavan

°287.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Salavan, Salavan: °287.2 :جهت قطب نما °286.4 :جهت واقعی °10.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Salavan, Khoueng Salavan, Khoueng Saravan, Khoueng Saravane, Khouèng Salavan, Khouèng Saravan, Saravanh, sallawan ju, 살라완 주

اوقات نماز Ban Nongmo
اوقات نماز Houay Soung
اوقات نماز Ban Naphôleun, (Ban Napholeun)
اوقات نماز Ban Kèngkhoum, (Ban Kengkhoum)
اوقات نماز Houay Thôn, (Houay Thon)
اوقات نماز Ban Khôksavat, (Ban Khoksavat)
اوقات نماز Ban Tông-Nongboua, (Ban Tong-Nongboua)
اوقات نماز Nong Kan
اوقات نماز Ban Tôngphakpheo, (Ban Tongphakpheo)
اوقات نماز Ban Phônmouang, (Ban Phonmouang)
اوقات نماز Ban Leunpa-Oup
اوقات نماز Houay Thatêng, (Houay Thateng)
اوقات نماز Ban Kengteuy
اوقات نماز Ban Tông-Gnai, (Ban Tong-Gnai)
اوقات نماز Ban Phônkham, (Ban Phonkham)
اوقات نماز Ban Kèngpo, (Ban Kengpo)
اوقات نماز Houay Saphut