اوقات نماز Khouèng Oudômxai

LA / Oudômxai / Khouèng Oudômxai

جهت قبله Khouèng Oudômxai

N E S W

جهت قبله Khouèng Oudômxai

°284.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Khouèng Oudômxai, Oudômxai: °284.1 :جهت قطب نما °283.1 :جهت واقعی °11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Khouèng Oudômxai, Khoueng Oudomxai, Oudomxai, Oudomxay, Oudômxai, udomssai ju, 우돔싸이 주

اوقات نماز Ban Nangeun
اوقات نماز Ban Langching
اوقات نماز Ban Donkham
اوقات نماز Houay Tin
اوقات نماز Ban Donkèo, (Ban Donkeo)
اوقات نماز Houay Xat
اوقات نماز Ban Vangtang
اوقات نماز Houay Kao
اوقات نماز Sn. M. Houn
اوقات نماز Ban Naphok
اوقات نماز Ban Nambèng, (Ban Nambeng)
اوقات نماز Ban Napang
اوقات نماز Muang Houn
اوقات نماز Nam Kham