اوقات نماز Muang Thakhèk

LA / Khammouan / Muang Thakhèk

جهت قبله Muang Thakhèk

N E S W

جهت قبله Muang Thakhèk

°286.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Muang Thakhèk, Khammouan: °286.3 :جهت قطب نما °285.3 :جهت واقعی °11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Muang Thakhèk, Muang Thakhek, Muang Khammouan, Thakhek District

اوقات نماز Ban Lak Sam
اوقات نماز Ban Lak Si
اوقات نماز Thakhèk, (Thakhek)
اوقات نماز Ban Lak Song
اوقات نماز Ban Phônsaat, (Ban Phonsaat)
اوقات نماز Ban Santisouk
اوقات نماز Ban Nabông, (Ban Nabong)
اوقات نماز Ban Phônsavan-Nua, (Ban Phonsavan-Nua)
اوقات نماز Ban Mouangkhai
اوقات نماز Ban Pakdông, (Ban Pakdong)
اوقات نماز Ban Tan
اوقات نماز Ban Lao
اوقات نماز Ban Houaynangli
اوقات نماز Ban Khambon
اوقات نماز Ban Nasathô, (Ban Nasatho)
اوقات نماز Ban Phônthon, (Ban Phonthon)
اوقات نماز Houay Nangli
اوقات نماز Ban Houana
اوقات نماز Ban Phônphim, (Ban Phonphim)
اوقات نماز Houay Nangxot
اوقات نماز Houay Simang-Nua
اوقات نماز Ban Kaollao
اوقات نماز Houay Simang-Tai
اوقات نماز Ban Laongoua
اوقات نماز Ban Thakhè, (Ban Thakhe)
اوقات نماز Ban Xiangvèn, (Ban Xiangven)
اوقات نماز Ban Tham
اوقات نماز Ban Namuang
اوقات نماز Ban Phônsavan-Tai, (Ban Phonsavan-Tai)