اوقات نماز Bolikhamxai

LA / Bolikhamsai / Bolikhamxai

جهت قبله Bolikhamxai

N E S W

جهت قبله Bolikhamxai

°285.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Bolikhamxai, Bolikhamsai: °285.7 :جهت قطب نما °284.6 :جهت واقعی °11.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bolikhamxai, Bolikhamsai, Bolikhamsai Province, Borikhamxay Province, Borikhan, Khoueng Bolikhamxai, Khouèng Bolikhamxai, bollikamsai ju, ລຄຳໄຊ, ລິຄຳໄຊ, ແຂວງບລຄາໄຊ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, 볼리캄사이 주

اوقات نماز Ban Hatniao
اوقات نماز Phou Xang-Nao
اوقات نماز Houay Kosoung
اوقات نماز Houay Potpao
اوقات نماز Ban Vangphapa
اوقات نماز Ban Phapheung
اوقات نماز Ban Phahom
اوقات نماز Ban Sôpngom, (Ban Sopngom)
اوقات نماز Houay San
اوقات نماز Ban Pakha
اوقات نماز Ban Sôpxay, (Ban Sopxay)
اوقات نماز Nam Ngom
اوقات نماز Houay Peup
اوقات نماز Ban Phahuang