اوقات نماز Kanton

KI / Phoenix Islands / Kanton

جهت قبله Kanton

N E S W

جهت قبله Kanton

°294.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Kanton, Phoenix Islands: °294.2 :جهت قطب نما °303.8 :جهت واقعی °1-9.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kanton, Abariringa Island, Canton Island, Mary Balcout's Island, Mary Island, Swallow Island

اوقات نماز Kanton Island
اوقات نماز Phoenix Islands
اوقات نماز Kanton Lagoon
اوقات نماز Kanton Island
اوقات نماز Phoenix Islands
اوقات نماز Kanton Lagoon
اوقات نماز GB-US Condominium 1939-79
اوقات نماز GB-US Condominium 1939-79
اوقات نماز US Navy Seaplane Base WW2
اوقات نماز PanAm Flying Boat Stopover 1938-39
اوقات نماز US Navy Seaplane Base WW2
اوقات نماز PanAm Flying Boat Stopover 1938-39
اوقات نماز Spam Island
اوقات نماز Spam Island
اوقات نماز old GB-Village
اوقات نماز old GB-Village
اوقات نماز South Channel
اوقات نماز South Channel
اوقات نماز North Channel
اوقات نماز North Channel