اوقات نماز Teraina

KI / Line Islands / Teraina

جهت قبله Teraina

N E S W

جهت قبله Teraina

°314.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Teraina, Line Islands: °314.7 :جهت قطب نما °323.5 :جهت واقعی °1-8.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Teraina, Washington Island

اوقات نماز Teraina Island
اوقات نماز Copra Transport Canal System
اوقات نماز Tekaitara Village
اوقات نماز Peat Bogs
اوقات نماز Uteute Village
اوقات نماز Arabata Village
اوقات نماز Freshwater Canal Mouth
اوقات نماز Makeitari Village
اوقات نماز Kauamwmwe Village
اوقات نماز Permanent Freshwater Lake
اوقات نماز Mainly Coconut Covered
اوقات نماز Tanekore Village
اوقات نماز Onouea Village
اوقات نماز Matanibike Village
اوقات نماز Abaiang Village
اوقات نماز Teraina Anchorage