اوقات نماز Urban South Tarawa

KI / Gilbert Islands / Urban South Tarawa

جهت قبله Urban South Tarawa

N E S W

جهت قبله Urban South Tarawa

°290.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Urban South Tarawa, Gilbert Islands: °290.3 :جهت قطب نما °299.3 :جهت واقعی °1-9.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Urban South Tarawa

اوقات نماز Tanaea
اوقات نماز Tanaea
اوقات نماز Tanaea Causeway
اوقات نماز Tanaea Causeway
اوقات نماز Buota Village
اوقات نماز Tanaea Village
اوقات نماز Buota Village
اوقات نماز Tanaea Village
اوقات نماز Buota
اوقات نماز Buota
اوقات نماز Bonriki Village
اوقات نماز Bonriki Village
اوقات نماز Abatao Village
اوقات نماز Abatao
اوقات نماز Abatao Village
اوقات نماز Abatao
اوقات نماز Mathematical Coconut Grove
اوقات نماز Mathematical Coconut Grove
اوقات نماز Bikenibeu Village
اوقات نماز Nawerewere Village
اوقات نماز Bikenibeu Village
اوقات نماز Nawerewere Village
اوقات نماز Bikenibeu Town
اوقات نماز Bonriki
اوقات نماز Bikenibeu Town
اوقات نماز Bonriki
اوقات نماز Tabiteuea
اوقات نماز Tabiteuea
اوقات نماز Temaiku Village
اوقات نماز Abarao Village
اوقات نماز Temaiku Village
اوقات نماز Abarao Village