اوقات نماز Tarawa

KI / Gilbert Islands / Tarawa

جهت قبله Tarawa

N E S W

جهت قبله Tarawa

°290.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Tarawa, Gilbert Islands: °290.2 :جهت قطب نما °299.3 :جهت واقعی °1-9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tarawa

اوقات نماز Gilbert Islands
اوقات نماز Tarawa Island
اوقات نماز Gilbert Islands
اوقات نماز Tarawa Island
اوقات نماز Micronesia
اوقات نماز Tarawa Lagoon
اوقات نماز Tarawa Lagoon
اوقات نماز Western Central Pacific Ocean - Kiribati
اوقات نماز Micronesia
اوقات نماز Western Central Pacific Ocean - Kiribati
اوقات نماز South Tarawa
اوقات نماز South Tarawa
اوقات نماز Bikeman Bank
اوقات نماز Bikeman Bank