اوقات نماز Tamana

KI / Gilbert Islands / Tamana

جهت قبله Tamana

N E S W

جهت قبله Tamana

°287.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Tamana, Gilbert Islands: °287.9 :جهت قطب نما °297.5 :جهت واقعی °1-9.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tamana, TMN

اوقات نماز Tamana Island
اوقات نماز Coconut Cover
اوقات نماز Bakaka Village
اوقات نماز Blasted Boat Channel
اوقات نماز Bakarawa Village
اوقات نماز Barebuka Village