اوقات نماز Tabiteuea South

KI / Gilbert Islands / Tabiteuea South

جهت قبله Tabiteuea South

N E S W

جهت قبله Tabiteuea South

°288.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Tabiteuea South, Gilbert Islands: °288.5 :جهت قطب نما °297.9 :جهت واقعی °1-9.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tabiteuea South, Tabiteuea Maiaki

اوقات نماز South Tabiteuea Lagoon
اوقات نماز The Breaker
اوقات نماز Buariki Causeways
اوقات نماز Taungaeaka Village
اوقات نماز Nikutiri
اوقات نماز Aranuka
اوقات نماز Buariki Village
اوقات نماز Taungeaka