اوقات نماز Tabiteuea North

KI / Gilbert Islands / Tabiteuea North

جهت قبله Tabiteuea North

N E S W

جهت قبله Tabiteuea North

°288.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Tabiteuea North, Gilbert Islands: °288.6 :جهت قطب نما °298.1 :جهت واقعی °1-9.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tabiteuea North, TBF, Tabiteuea Meang

اوقات نماز Eita Village
اوقات نماز Terikiai Village
اوقات نماز Utiroa Village
اوقات نماز Eanikai