اوقات نماز Tabiteuea

KI / Gilbert Islands / Tabiteuea

جهت قبله Tabiteuea

N E S W

جهت قبله Tabiteuea

°288.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Tabiteuea, Gilbert Islands: °288.5 :جهت قطب نما °297.9 :جهت واقعی °1-9.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tabiteuea

اوقات نماز Tabiteuea Atoll
اوقات نماز Pureara Bank
اوقات نماز Aiwa Village
اوقات نماز Aiwa