اوقات نماز Marakei

KI / Gilbert Islands / Marakei

جهت قبله Marakei

N E S W

جهت قبله Marakei

°290.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Marakei, Gilbert Islands: °290.8 :جهت قطب نما °299.8 :جهت واقعی °1-9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Marakei

اوقات نماز Marakei Atoll
اوقات نماز Marakei Lagoon
اوقات نماز Buota Village
اوقات نماز Coconut Plantations atollwide
اوقات نماز Norauea Village
اوقات نماز Tekuanga Village
اوقات نماز Channel Fish Traps
اوقات نماز Reweta Pass unusable
اوقات نماز Baretoa HW Boat Passage
اوقات نماز Antai Village
اوقات نماز Lagoon Fish Traps
اوقات نماز Tekarakan Village
اوقات نماز Temotu Village
اوقات نماز Bainuna Village
اوقات نماز Terokea
اوقات نماز South West Point
اوقات نماز Teraereke
اوقات نماز Rawannawi Village