اوقات نماز Makin

KI / Gilbert Islands / Makin

جهت قبله Makin

N E S W

جهت قبله Makin

°291.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Makin, Gilbert Islands: °291.8 :جهت قطب نما °300.6 :جهت واقعی °1-8.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Makin

اوقات نماز Makin Atoll
اوقات نماز Nakaa Islet
اوقات نماز Reef Flats Fish Traps
اوقات نماز Makin Lagoon
اوقات نماز Coconut Plantations
اوقات نماز Canoe Passes
اوقات نماز Makin Village
اوقات نماز Aonbike