اوقات نماز Maiana

KI / Gilbert Islands / Maiana

جهت قبله Maiana

N E S W

جهت قبله Maiana

°289.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Maiana, Gilbert Islands: °289.8 :جهت قطب نما °298.9 :جهت واقعی °1-9.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Maiana

اوقات نماز Maiana Island
اوقات نماز Raweai Village
اوقات نماز Mainly Copra Production
اوقات نماز Oceanside Fish Traps
اوقات نماز Tabiauea Village
اوقات نماز Maiana Lagoon
اوقات نماز Teitai Village