اوقات نماز Kuria

KI / Gilbert Islands / Kuria

جهت قبله Kuria

N E S W

جهت قبله Kuria

°289.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Kuria, Gilbert Islands: °289.4 :جهت قطب نما °298.6 :جهت واقعی °1-9.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kuria

اوقات نماز Kuria Island
اوقات نماز King's Fish Pond
اوقات نماز Oneeke Village
اوقات نماز Oneeke
اوقات نماز Canoe Pass
اوقات نماز Coconuts
اوقات نماز Manenaua Village
اوقات نماز frmr Continuous Causeway
اوقات نماز Tabontebike Village